Officiele publicatie

VASTSTELLING “Beleidsregel inpassen en belonen gemeente Steenbergen”

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Gelet op de verleende instemming van de Ondernemingsraad d.d. 17 november 2015 en de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 17 november 2015, ieder voorzover het haar bevoegdheid betreft;

Mede gelet op Titel 4:3 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 3 van de CAR-UWO-regeling gemeente Steenbergen 1997;

b e s l u i t e n :

met ingang van 1 januari 2016 vast te stellen de navolgende

Beleidsregel i npassen en b elonen gemeente Steenbergen

1. Inleiding

Per 1 januari 2016 wordt er een nieuw hoofdstuk 3 CAR ingevoerd. Dit hoofdstuk is voor alle gemeenten bindend en heeft een standaard karakter, hetgeen betekent dat er met uitzondering van de met name in het hoofdstuk aangegeven gevallen, geen afwijking mogelijk is ten voordele of ten nadele van de ambtenaar.

Met de inwerkingtreding van het nieuwe beloningshoofdstuk 3 CAR zijn de tot 1 januari 2016 geldende lokale regels met betrekking tot bezoldiging en beloning komen te vervallen. Voorzover het nieuwe beloningshoofdstuk lokale beleidsruimte biedt en ter zake, met de Ondernemingsraad en/of de commissie voor het Georganiseerd Overleg, per 1 januari 2016 nieuwe lokale afspraken zijn gemaakt en/of het in stand houden van oude lokale afspraken is overeengekomen, zijn die afspraken bij elkaar gezet en vastgelegd in deze beleidsregel.

2 . Vaststelling salaris bij coördinatiemodule HR21

 • 1
  Voor de toepassing van artikel 3:3, lid 1, CAR/UWO geldt voor de ambtenaar voor wiens functie de coördinatiemodule HR21 conform het functiewaarderingssysteem van toepassing is verklaard, dat zijn salaris voor de duur van het vervullen van de coördinerende taken wordt vastgesteld aan de hand van de schaal volgend op de functieschaal.
 • 2
  De ambtenaar die voldoende gekwalificeerd is voor de te vervullen functie wordt alsdan tijdelijk ingepast in de naasthogere salarisschaal volgend op de functieschaal.
  Zodra de coördinatiemodule niet meer van toepassing is, vervalt de hogere schaal en wordt de ambtenaar ingepast in de functieschaal. De in artikel 3:16 CAR/UWO geregelde afbouwtoelage is van overeenkomstige toepassing indien aan de daarin gestelde criteria voldaan wordt.

3 . Salarisverhoging

Toekenning van een extra periodieke salarisverhoging ex artikel 3:4, lid 3, CAR/UWO, vindt geen toepassing indien en voorzolang daartoe, in overleg met OR en/of GO, geen nader beleid (richtlijnen/criteria voor bewust belonen) is vastgesteld.

4 . In passing in hogere schaal

 • 1
  Voor de ambtenaar die door promotie overgaat naar een hogere salarisschaal als bedoeld in artikel 3:6 CAR/UWO wordt het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld als volgt:
  als uitgangspunt wordt genomen het bedrag in de nieuwe schaal dat gelegen is onmiddellijk boven het salaris dat de ambtenaar in de oude schaal zou hebben genoten en vervolgens vindt inpassing plaats op het eersthogere bedrag in de nieuwe schaal.
 • 2
  Functiegebonden toelagen waarop de ambtenaar door de promotie geen aanspraak meer heeft danwel een lagere aanspraak worden verrekend met de salarisverhoging.
 • 3
  Garantietoelagen die hun grondslag vinden in artikel 3:15 CAR/UWO worden verrekend met de salarisverhoging.
 • 4
  De verrekening onder 2 en 3 geschiedt zodanig dat het nieuwe salaris van de ambtenaar vermeerderd met de eventuele hem toekomende salaristoelagen nimmer lager is dan het oude salaris plus de vervallen te incorporeren toelagen. Indien en voorzover het nodig is om ter zake een achteruitgang in bruto-inkomen te voorkomen, wordt een (nieuwe) garantietoelage toegekend ter hoogte van de financiële achteruitgang.

5 . Functioneringstoelage

Toekenning van een functioneringstoelage ex artikel 3:8 CAR/UWO, vindt geen toepassing indien en voorzolang daartoe, in overleg met OR en/of GO, geen nader beleid (richtlijnen/criteria voor bewust belonen) is vastgesteld.

6 . Toelage beschikbaarheidsdienst / crisespiket

In aanvulling op de in artikel 3:13 CAR/UWO geregelde toelage beschikbaarheidsdienst is voor de ambtenaar die op grond van artikel 15:1:11 CAR/UWO is aangewezen voor het verrichten van taken in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s en uit dien hoofde belast is met crisespiket de “Piketregeling OvD-BZ gemeente Steenbergen”, zoals vastgesteld bij besluit van 21 juli 2015, nr. BD1500278, van toepassing.

7 . Inconveniëntentoelage

De “Inconveniëntenregeling gemeente Steenbergen 2009”, zoals vastgesteld bij besluit van 3 augustus 2010, nr. B1000886, en nadien gewijzigd, is van toepassing.

8 . Afbouwtoelage

De afbouwtoelage als bedoeld in artikel 3:16 is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar voor wie buiten zijn toedoen de coördinatiemodule HR21 beëindigd wordt (zie onder 2 van deze beleidsregel).

9 . Reis- en verblijfskostenvergoeding

Voor het bepalen van de vergoeding reis- en verblijfskosten voor dienstreizen ex artikel 3:21 CAR/UWO wordt het voor het burgerlijk rijkspersoneel geldende “Reisbesluit binnenland” (Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 1 maart 1993, Stb. 144, sedertdien gewijzigd) alsmede de “Reisregeling binnenland” dienovereenkomstig toegepast, met inachtneming van de hierna vermelde uitzonderingen, afwijkingen en aanvullingen:

 • -
  voormelde regeling wordt niet toegepast ten aanzien van de vergoeding wegens verblijfskosten in gevallen waarbij sprake is van een dienstreis met bestuurders of externe derden. In deze gevallen worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed met inachtneming van de fiscale voorschriften en de fiscale gebruikelijkheidstoets;
 • -
  bij gebruikmaking van openbaar vervoer wordt de vergoeding bepaald op basis van het 2e klasse tarief;
 • -
  noodzakelijk gemaakte tol- veer- en parkeergelden worden afzonderlijk vergoed met inachtneming van de fiscale voorschriften.

10 . Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

De “Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Steenbergen 2009”, zoals vastgesteld bij besluit van 18 november 2008, nr. 0807021, en nadien gewijzigd, is van toepassing.

1 1 . Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1
  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking.
 • 2
  De “Regeling reis- en verblijfskosten bij dienstreizen” zoals vastgesteld bij besluit van 12 april 1999, nr. 9902647, wordt ingetrokken.
 • 3
  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel inpassen en belonen gemeente Steenbergen”.

Steenbergen, 24 november 2015

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos