gemeente Steenbergen | Vaststelling wijzigingsplan “Ram van Hagedoornstraat” gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Vaststelling wijzigingsplan “Ram van Hagedoornstraat” gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

 • dat het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 10 maart 2015 het wijzigingsplan “Ram van Hagedoornstraat” gewijzigd heeft vastgesteld;
 • dat het vastgestelde wijzigingsplan vanaf 12 maart 2015 raadpleegbaar is:
  • a.
   op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
   op de website www.gemeente-steenbergen.nl;
 • dat tegen de vaststelling van het wijzigingsplan binnen 6 weken na bekendmaking beroep kan worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
  • a.
   belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-wijzigingsplan;
  • b.
   belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend;
  • c.
   belanghebbenden tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Steenbergen, 10 maart 2015

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

mr. H.H.C. (Harold) Mailoa

Jurist Ruimtelijke Ontwikkeling