gemeente Steenbergen | Vaststelling aanvulling mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Vaststelling aanvulling mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen Offerte toezicht Wmo d.d. 9 juni 2015

Overwegende dat het vanuit het oogpunt van doelmatigheid, efficiënte bedrijfsvoering en een goede dienstverlening aan burgers wenselijk is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders inzake de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning te mandateren;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluiten:

I. In aanvulling op het mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 gemeente Steenbergen d.d. 9 juni 2015 mandaatverlening op het volgende onderwerp vast te stellen:

In bijlage 1 mandaatlijst, onder afdeling Beleid, maatschappelijke ontwikkeling:

WMO

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Ondermandaat aan

Het uitoefenen van toezicht en het uitvoeren van onderzoek.

Artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

B&W

Medewerkers van de GGD West-Brabant.

GGD West-Brabant

II. Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 2015.

Steenbergen, 21 juli 2015

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de locosecretaris,

de burgemeester,

R.A.J.M. Bogers

J.A.M. Vos