gemeente Steenbergen | Vaststelling bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg’

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg’

Burgemeester en wethouders van Steenbergen maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg’ ter inzage wordt gelegd. De gemeenteraad heeft bij besluit van 30 juni 2011 het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg’ gewijzigd vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg’ biedt het planologisch kader voor de realisatie van vier ruimte-voor-ruimte kavels en het toestaan van één reguliere nieuwe woning als compensatie voor de sloop van een veestal. De kavels zijn als lintbebouwing langs de Hoogstraat Welberg geprojecteerd, zodat de bestaande stedenbouwkundige structuur versterkt wordt. De ontsluiting van de percelen kan rechtstreeks op de Hoogstraat plaatsvinden.

Aanwijzing

De provincie Noord-Brabant (Gedeputeerde Staten) heeft naar aanleiding van de inhoud van het bestemmingsplan besloten om een aanwijzing te geven. Deze aanwijzing heeft betrekking op de reguliere nieuwe woning die in het bestemmingsplan is opgenomen. Dit onderdeel maakt nu geen deel meer uit van het bestemmingsplan.

Informatie en procedure

De wijzigingen (ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan) behorende bij de vaststelling zijn in het vaststellingsbesluit opgenomen. Deze wijzigingen vloeien voort uit de beantwoording van de zienswijzen en behelzen daarnaast ambtshalve aanpassingen.

Het vaststellingsbesluit, het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het aanwijzingsbesluit van de provincie Noord-Brabant liggen van 5 september 2011 tot en met 17 oktober 2011 voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen.

Als u na het inzien van het bestemmingsplan vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met de heer K. Kerstens of de heer P. Dudok, bereikbaar onder telefoonnummer 0167-543 391 respectievelijk 486.

Het digitale bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Hoogstraat Welberg’ met bijbehorende stukken en het provinciale aanwijzingsbesluit kunt u raadplegen en downloaden op de volgende weblocatie:

http://www.gemeente-steenbergen.nl/smartsite.shtml?id=54657

of op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

(planidentiteitsnummer is: NL.IMRO.0851wbBPrvrhoogstr-v001)

Beroep

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende genoemde inzagetermijn beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die destijds tegen het ontwerp bestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend bij de gemeenteraad. Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Tegen de genoemde wijzigingen bij de vaststelling (ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan) kan elke belanghebbende beroep instellen.

Ook tegen het provinciale aanwijzingsbesluit kan beroep worden ingesteld.

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen, met uitsluiting van de onderdelen waarop de aanwijzing betrekking heeft, treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.