gemeente Steenbergen | Vaststelling bestemmingsplan Beltmolen

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan Beltmolen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Beltmolen op 24 september 2009 heeft vastgesteld. Het betreft de realisatie van het woningbouwproject Beltmolen, een inbreidingslocatie in het noordoosten van Nieuw-Vossemeer in de oksel van de Hogendijk voor de bouw van 52 woningen met bijbehorende infrastructuur, sectie B nr. 1142 ged., 3267 en 3193 ged.

Het bestemmingsplan ligt van 5 oktober 2009 tot en met 16 november 2009 voor iedereen ter inzage

 • a.
  bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
 • b.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30-17.30, vrijdag van 13.30-20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit van de raad. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.