Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan Buiten de Veste 2

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maakt bekend dat de gemeenteraad op 30 september 2010 bestemmingsplan Buiten de Veste 2 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf 11 oktober 2010 voor iedereen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1, Steenbergen. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen voornoemd besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht of door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Tegen de wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad in de ontwerpplannen zijn aangebracht, kunnen belanghebbenden gedurende de bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep instellen.