Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan Gagelweg 15

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Gagelweg 15’ (NL.IMRO.0851.bgBPgagelweg15-v001) op 30 juni 2011 heeft vastgesteld. Het plan betreft het realiseren van een zorgboerderij met vogel- en dierenopvang op de gronden kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie AC, nummer 284.

Het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingezien:

 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform
 • c.
  artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht.