gemeente Steenbergen | Vaststelling bestemmingsplan Lindetuin Steenbergen

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan Lindetuin Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Lindetuin Steenbergen’ (NL.IMRO.0851.sbgBPlindetuin-v001) op 1 maart 2012 met gewijzigde motivering hebben vastgesteld. Het plan betreft het bouwen van woningen op de locatie van het voormalige stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 19 maart tot en met 1 mei 2012 ter inzage:

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • a.
    belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • b.
    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht;
  • c.
    iedere belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.