gemeente Steenbergen | Vaststelling bestemmingsplan MFA Kruisland

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan MFA Kruisland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘MFA Kruisland’ (NL.IMRO.0851.klBPmfakruisland-v001) op 26 januari 2012 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan betreft de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie aan de Graaf Engelbrechtstraat in Kruisland op de locatie van het huidige dorpshuis Siemburg en de hieraan grenzende gemeentelijke grond;

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 6 februari 2012 tot en met 19 maart 2012 ter inzage:

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan door een belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht, beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.