Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan Welberg 1H

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 10 december 2009 het bestemmingsplan Welberg 1H heeft vastgesteld. Het betreft de realisatie van een woning aan de Laurentiusdijk 6 te Welberg (Steenbergen), kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie Q nrs. 4319, 4320).

Het bestemmingsplan ligt van 11 januari 2010 tot en met 22 februari 2010 voor iedereen ter inzage:

 • a.
  bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
 • b.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur–13.00 uur.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit van de raad. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het plan is in te zien via www.gemeente-steenbergen.nl.