Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplannen gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 25 februari 2010 de volgende bestemmingsplannen heeft vastgesteld:

  • a.
    Steenbergen Zuid 2e herziening (Wipstraat);
  • b.
    Buitengebied Nieuw-Vossmeer herziening Oude Dijk 1;
  • c.
    Kapelaan Kockstraat 5.

De bestemmingsplannen liggen voor iedereen ter inzage liggen bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00‑13.00 uur en op vrijdag van 09.00‑12.00 uur.

Het bestemmingsplan onder 1 is digitaal beschikbaar op www.gemeente-steenbergen.nl.

De bestemmingsplannen onder 2 en 3 zijn digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen zes weken kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen de ontwerpbestemmingsplannen bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.