gemeente Steenbergen | Vaststelling bestemmingsplannen Helena hoeve en Kom Kruisland, 1e Herziening

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplannen Helena hoeve en Kom Kruisland, 1e Herziening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 1 april 2010 de bestemmingsplannen Helena hoeve en Kom Kruisland,1e Herziening hebben vastgesteld.

De bestemmingsplannen liggen vanaf 25 mei 2010 voor iedereen terinzageliggen bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00‑13.00 uur en op vrijdag van 09.00‑12.00 uur.

Ook kunt u op www.gemeente-steenbergen.nl de bestemmingsplannen raadplegen.

Binnen zes weken beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van de bestemmingsplannen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht en door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.