Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplannen Papiermolen en Vletterstraat 6

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 31 maart 2011 heeft vastgesteld de bestemmingsplannen:

 • a.
  Appartementen Papiermolen, Dinteloord (NL.IMRO.0851.nvBPvletterstraat6-v001);
 • b.
  Vletterstraat 6, Nieuw-Vosssemeer (NL.IMRO.0851.dtlBPpapiermolen-v001).

De bestemmingsplannen liggen vanaf 26 april 2011 voor iedereen ter inzage:

 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen zes weken kan beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • a.
  belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat niet conform;
 • c.
  artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze naar voren is gebracht.