gemeente Steenbergen | Vaststelling bestemmingsplannen’t Hof van Steenbergen en Couveringepark

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplannen’t Hof van Steenbergen en Couveringepark

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat door de gemeenteraad op 25 juni 2009 gewijzigd is vastgesteld:

 • het bestemmingsplan ’t Hof van Steenbergen. De wijziging betreft alleen gewijzigde bestemmingsplanvoorschriften. Het gaat om de realisatie van het woningbouwproject ’t Hof van Steenbergen (voormalige Boerenbondlocatie aan de Burgemeester van Loonstraat te Steenbergen voor de bouw van 26 woningen met bijbehorende infrastructuur (sectie Q nr. 1922 ged. en Q nr. 4548 ged. en Q 5155);
 • het bestemmingsplan Courveringepark. Het betreft een wijziging van de voorschriften, verbeelding en toelichting aan de meest actuele situatie voor het bouwen van woningen en een medisch centrum (voormalige accordis) aan de Molenweg te Steenbergen en een woonzorgcomplex aan de Ravelijnstraat te Steenbergen met bijbehorende infrastructuur (sectie Q nrs. 3482, 5108, 5107, 4614, 3557 en 4410).

Het bestemmingsplan ligt van 6 juli 2009 tot en met 17 augustus 2009 voor iedereen ter inzage

 • a.
  bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
 • b.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • iedere belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
 • Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit van de raad. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.