gemeente Steenbergen | Vaststelling intrekking Algemeen Uitvoeringsbesluit 2013 gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Vaststelling intrekking Algemeen Uitvoeringsbesluit 2013 gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

Overwegende dat met het vaststellen en inwerkingtreden van de diverse nadere regels en aanwijzingsbesluiten behorende bij de APV 2016 diverse artikelen van het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV 2013 worden ingetrokken op de derde dag na die waarop de nadere regels en aanwijzingsbesluiten zijn bekend gemaakt;

Overwegende dat alle overige artikelen uit het Algemeen Uitvoeringsbesluit 2013 ook dienen te worden ingetrokken per dezelfde datum;

Overwegende dat het noodzakelijk is het gehele Algemeen Uitvoeringsbesluit 2013 in te trekken op de derde dag na die waarop dit besluit is bekend gemaakt;

Besluiten:

Het Algemeen Uitvoeringsbesluit APV 2013 in te trekken op de derde dag na die waarop de APV 2016 is bekend gemaakt.

Steenbergen, 25 november 2015

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris De burgemeester

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt MBA