Officiele publicatie

Vaststelling Privacybeleid Sociaal Domein gemeente Steenbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steebergen heeft in zijn vergadering van 9 juni 2015 de volgende documenten vastgesteld. Het gaat om het privacybeleid sociaal domein, het privacyprotocol gegevensverwerking Maatschappelijke ondersteuning en het privacyprotocol gegevensverwerking Jeugdhulp. De documenten zijn opgesteld naar aanleiding van de decentralisaties binnen het sociaal domein. Door de decentralisaties en de nieuwe taken die daarmee over zijn gegaan naar de gemeente is het mogelijk om de dienstverlening aan burgers beter te organiseren. Daarbij gaat het om te zorgen voor een integrale dienstverlening. Om deze dienstverlening mogelijk te maken verwerkt de gemeente (het college van burgemeester en wethouders) persoonsgegevens. Om te zorgen dat deze gegevens rechtmatig en zorgvuldig worden verwerkt is het noodzakelijk dat beleid en protocollen worden vastgesteld. Het beleid en de protocollen treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2015.