gemeente Steenbergen | Vaststelling Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Vaststelling Verordening op de heffing en invordering van leges 2016 gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

gezien het advies van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2015

gelet op de artikelen 149, 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b. van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet.

besluit

vast te stellen de volgende verordening::

Verordening op de heffing en invordering van leges 2016

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.
  ‘dag’: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van de dag als een hele dag wordt aangemerkt.;
 • b.
  ‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen.;
 • c.
  ‘maand’; het tijdvak dat loopt van n(e) dag in een kalenderdag tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand.
 • d.
  ‘jaar’ het tijdvak dat loopt van de n(e) dag in een kalender tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar.
 • e.
  ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ; leges’ wordt rechten geheven voor:

 • a.
  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
 • b.
  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of reisdocument, een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of reisdocument , dan wel degene die ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht;

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.
  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
 • b.
  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2,1 eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 • c.
  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onderdeel i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);
 • d.
  activiteiten die worden georganiseerd door non-profitorganisaties, die geen winstoogmerk hebben en het doel voor ogen hebben het vergroten van het saamhorigheidsgevoel van een straat, buurt, vereniging of stichting en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers. De leges worden niet geheven voor
  • -
   evenementenvergunningen (art. 2:25 Apv)
  • -
   activiteiten met betrekking tof geluidhinder (art. 4:6 Apv)
  • -
   collecteren (art. 5:13 Apv)
  • -
   innemen standplaats (art.5:18 Apv)
  • -
   snuffelmarkten (art. 5:23 Apv)
  • -
   loterijen (Wet op de Kansspelen)
  • -
   tijdelijke gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2 in de Brandbeveiligingsverordening

Artikel 5 .Maatstaven van heffing van tarieven

1.

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crises- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van BM1502346 een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crises- en herstelwet.

3.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.
  mondeling worden gedaan op het moment van het doen van de kennisgeving.
 • b.
  schriftelijk worden gedaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges kan kwijtschelding worden aangevraagd voor leges die geheven worden op basis van de artikelen 1.15.3 en 1.15.4 van de aan deze verordening gehechte tarieventabel..

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf.

1.

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

2.

Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges bedoeld in het eerste lid , aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen

 • a.
  van zuiver redactionele aard zijn;
 • b.
  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving, die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
  • 1.
   onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);
  • 2.
   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
  • 3.
   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
  • 4.
   onderdelen 1.4.5 (papieren verstrekking de basisregistratie personen);
  • 5.
   hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
  • 6.
   onderdeel 1.9.1. (verklaring omtrent het gedrag);
  • 7.
   hoofdstuk 13 (kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

1.

De verordening op de heffing en invordering van leges 2015 van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in de periode plaatsvindt.

Artikel 13

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

2.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:Legesverordening 2016.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2015.

Steenbergen,

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter

Drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt MBA

Bijlage Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 13 Kansspelen

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie/nutsvoorzieningen

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 16 Leegstandswet

Hoofdstuk 17 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomstandigheden/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

Hoofdstuk 5 Bestemmingswijzigingen

Hoofdstuk 6 In deze titel niet genoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Inrichtingen

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

nummer

omschrijving

kosten

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of Registratie van een partnerschap

1.1.1.1

Locatie Buiten de Veste: maandag vanaf 10.30 uur t/m vrijdag

€ 365,00

1.1.1.1.1

Locatie Buiten de Veste zaterdagen

€ 535,00

1.1.1.1.2

Locatie Buiten de Veste zondag op een algemeen erkende

feestdag in de zin van de Algemene Termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1285,00

1.1.1.2.1

Locatie Nieuw-Vossemeer maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag

€ 180,00

1.1.1.2.2

(gereserveerd)

1.1.1.2.3

Locatie Nieuw-Vossemeer zondag of op een algemeen erkende Feestdag in de zin van de Algemene Termijnenwet, uitgezonderd Goede vrijdag

€ 630,00

1.1.1.3.1

Vrije locatie maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag

€ 435,00

1.1.1.3.2

(gereserveerd)

1.1.1.3.3

Vrij locatie zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van de Algemene termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 750,00

1.1.1.4.1

Locatie Kaaistraat maandag vanaf 10.30 uur

€ 510,00

1.1.1.4.2

Locatie Kaaistraat dinsdag t/m vrijdag

€ 615,00

1.1.1.4.3

Locatie Kaaistraat zaterdagen

€ 890,00

1.1.1.4.4

Locatie Kaaistraat zondag of op een algemeen erkende feestdag in de zin van Algemene Termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1785,00

1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op

1.1.2.1

Locatie Buiten de Veste maandag vanaf 10.30 uur t/m vrijdag

€ 365,00

1.1.2.1.1

Locatie Buiten de Veste zaterdagen

€ 535,00

1.1.2.1.2

Locatie Buiten de Veste zondag of op een algemeen erkende feestdag in zin van de Algemene Termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1285,00

1.1.2.2.1

Locatie Nieuw-Vossemeer maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag

€ 180,00

1.1.2.2.2

(gereserveerd)

1.1.2.2.3

Locatie Nieuw-Vossemeer zondag of op een algemeen erkende feestdag in zin van de Algemene Termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 630,00

1.1.2.3.1

Vrije locatie maandag vanaf 10.30 uur t/m zaterdag

€ 435,00

1.1.2.3.2

(gereserveerd)

1.1.2.3.3

Vrije locatie zondag of op een algemeen erkende feestdag in zin van de Algemene Termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 750,00

1.1.2.4.1

Locatie Kaaistraat maandag vanaf 10.30 uur

€ 510,00

1.1.2.4.2

Locatie Kaaistraat dinsdag t/m vrijdag

€ 615,00

1.1.2.4.3

Locatie Kaaistraat zaterdagen

€ 890,00

1.1.2.4.4

Locatie Kaaistraat zondag of op een algemeen erkende

feestdag in zin van de Algemene Termijnenwet, uitgezonderd Goede Vrijdag

€ 1785,00

1.1.2.5.1

Bij inzet van gemeentepersoneel als getuige bij de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap (per getuige)

€ 25,00

1.1.2.5.2

Voor het wijzigen van een reeds gemaakte reservering voor een huwelijkslocatie en/of wijziging van een reeds gemaakte huwelijksdatum of partnerschapregistratie

€ 50,00

1.1.2.5.3

Voor het eenmalig benoemen van een ambtenaar die al

trouwambtenaar is bij een andere gemeente

€ 123,00

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek meer dan de in artikel 1.1.1 genoemde tarieven

€ 164,00

1.1.4

Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten van een geregistreerd Partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek meer dan in de artikel 1.1.1 genoemde tarieven

€ 164,00

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken een

trouwboekje of een partnerschapsboekje

€ 34,20

1.1.6

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

partnerschap op de locatie Buiten de Veste bedraagt het tarief:

1.1.6.1

op maandag om 9.30 uur en 10.00 uur, in een nader te

bepalen ruimte met maximaal 16 zitplaatsen naast het bruidspaar

€ 80,00

1.1.6.2

op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur, in de spreekkamer (met twee zitplaatsen voor het bruidspaar) en getuigen van de gemeente

Het tarief van artikel 1.1.6.2 wordt niet verhoogd met het tarief van artikel 1.1.2.5.1

nihil

1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen,

ongeacht het resultaat, in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,50

1.1.8

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 64,00

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag

de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 64,00

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op

grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als

Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 64,00

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 51,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een

reisdocument voor vreemdelingen

€ 51,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18

jaar of ouder is

€ 50,00

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 28,00

1.2.6

gereserveerd

1.2.7

voor een spoedlevering van de onderdelen 1.2.1 tot en met

1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen

genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 47,30

1.2.8

voor het verstrekken van een Europees medisch paspoort

€ 5,00

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 38,00

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1. wordt bij spoedlevering, verhoogd met

€ 34,00

1.3.3

Tot het afgeven van een rijbewijs, indien een aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overgelegd, de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 13,00

1.3.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het afgeven van een eigen verklaring de ter zake verschuldigde leges te verhogen met

€ 3,20

1.3.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een digitale aanvraag tot het afgeven van een eigen verklaring ter zake verschuldigde leges te verhogen met

€ 3,00

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering

van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één

verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één

persoon waarvoor basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens

1.4.2.1.1

per verstrekking aan de balie

€ 7,50

1.4.2.1.2

per verstrekking per post

€ 10,30

1.4.2.1.3

per verstrekking digitaal

€ 6,60

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één

verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens

1.4.4.1.1

per verstrekking aan de balie

€ 7,50

1.4.4.1.2

per verstrekking post

€ 10,30

1.4.4.1.3

per verstrekking digitaal

€ 6,60

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het

tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 22,69

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,27

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basis-registratie voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,50

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot verstrekken van een persoonslijst (in andere gevallen dan waarin dit kosteloos moet)

€ 9,50

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 13,30

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de

Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

€ 0,25

met een maximum per bericht van

€ 5,15

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

€ 25,80

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

€ 5,15

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een vanwege de aard van

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

€ 25,80

1.6.2

indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen

1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen

worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming

persoonsgegevens

€ 5,15

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van een programmabegroting

€ 14,75

1.7.1.2

een afschrift van de jaarrekening(jaarverslag)

€ 14,75

1.7.1.3

een afschrift van het burgerjaarverslag

€ 14,75

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag/besluitenlijst van een

raadsvergadering, per pagina

€ 0,15

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,15

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

1.7.2.2.1

op de verslagen/besluitenlijsten van de raadsvergaderingen

€ 26,85

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 26,85

1.7.3

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.3.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening, voor zover in deze niet anders bepaald, per pagina

€ 0,15

1.7.4

Indien de in dit hoofdstuk genoemde abonnementen worden afgesloten, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar naar tijdsgelang vastgesteld

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief ter zake van het op verzoek doen van nasporingen,ongeacht het resultaat, in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent

de kadastrale, dan wel plaatselijke aanduiding, per inlichting

€ 11,45

1.8.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verlenen van inzage van de perceelskaarten, per perceelskaart

€ 11,45

1.8.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen

van een aanvraag:

1.8.4.1

tot het verstrekken van een fotokopie, voor de eerste pagina

€ 0,65

vermeerderd voor elke pagina met

€ 0,15

in formaat A4 of kleiner per pagina

€ 0,15

in formaat A3

€ 0,30

1.8.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verstrekken van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan,

structuurplan of stadsvernieuwingsplan per dm² lichtdruk

€ 0,15

1.8.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of

uittreksel uit de inschrijving in het register bedoeld in

artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 15,40

1.8.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een

uittreksel uit het openbare register van beschermde

monumenten als bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 15,40

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

een aanvraag:

1.8.5.1

om informatie uit het Kadaster register via Kadastraal

On-line :

-de door het kadaster in rekening gebrachte legeskosten

-voor het verstrekken van informatie uit en over de niet gemeentelijke beperkingen een toeslag per kwartier

€ 20,50

1.8.6

om toelichting op het ter inzage verleende dossier

per kwartier

€ 20,50

1.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of

uittreksel uit:

1.8.7.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de

gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld

in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen

en gebouwen

€ 14,20

1.8.7.2

het gemeentelijk beperkingenregister of de

gemeentelijke beperkingenregistratie als bedoeld in

artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid

publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken

van een aan die registratie ontleende verklaring als

bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c van de Wet

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 14,20

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

1.9.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag (COVOG)

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn

€ 7,50

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een

handtekening

€ 6,50

1.9.4

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 7,50

1.9.5

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot naturalisatie geldt het tarief zoals dit is opgenomen

in het Besluit Naturalisatiegelden 2002, of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van

naspeuringen, ongeacht het resultaat, in het gemeentearchief berustende stukken, voor

ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,35

1.10.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het verkrijgen van

1.10.2.1

een afdruk of fotokopie van een in het gemeentearchief

berustend stuk, voor de eerste pagina

€ 0,65

vermeerderd voor elke pagina

€ 0,15

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief

berustend stuk

€ 9,20

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag tot het verkrijgen van

1.10.3.1

een digitale afdruk of digitale fotokopie van een in het

Gemeentearchief berustend stuk voor de eerste kopie,

behoudens het tarief vermeld onder 1.10.1

Nihil

1.10.3.2

een digitaal uittreksel uit een in het gemeentearchief

berustend stuk behoudens het tarief vermeld onder 1.10.1

Nihil

Hoofdstuk 11

Markten

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag op grond van de Marktverordening 2013:

1.11.1.1

Tot het verlenen van een vaste standplaatsvergunning

(artikel 3, eerste lid van de Verordening)

€ 82,00

1.11.1.2

tot het overschrijven van een vaste standplaatsvergunning

op naam van een ander (artikel 9 van de Verordening

€ 82,00

Hoofdstuk 12

Winkeltijdenwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

1.12.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of

Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 164,00

1.12.2

voor een ontheffing op grond van artikel 3 van de Winkeltijden Verordening gemeente Steenbergen 2014

€ 164,00

1.12.3

tot het verlenen van toestemming om een in de vorige

onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan

een ander

€ 164,00

1.12.4

tot het intrekken of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing

€ 164,00

Hoofdstuk 13

Kansspelen

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspel-

automaat

€ 56,50

1.13.1.2

voor een periode van 12 maanden voor twee kansspel-

automaten

€ 90,50

1.13.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor

een periode van 4 jaar

€ 226,00

1.13.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 4 jaar

€ 362,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot verkrijgen van een vergunning als

bedoeld in artikel 3 van de Wet op kansspelen (loterijvergunning)

€ 39,15

Hoofdstuk 14

Telecommunicatie/Nutsvoorzieningen

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

1.14.1

Voor het afgeven van een instemmingbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente voor trajecten tot een lengte van 500 meter

€ 524,00

1.14.1.1

Voor het afgeven van een instemmingbesluit voor het leggen, in stand houden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de gemeente voor trajecten vanaf een lengte van 500 meter € 0,70 per strekkende meter vermeerderd met het tarief van artikel 1.14.1

1.14.1.1.1

Het in behandeling nemen van een melding voor

werkzaamheden van minder ingrijpende aard

€ 121,00

Hoofdstuk 15

Verkeer en vervoer

1.15

Het tarief voor het in behandeling nemen van een

aanvraag:

1.15.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld

in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 40,80

1.15.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in

artikel 9.1 van de Regelingen voertuigen

€ 40,80

1.15.3

tot het verkrijgen van een gehandicapten/

parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB)

€ 69,70

1.15.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een digitale aanvraag tot het verkrijgen van een

gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49

van het BAWB

€ 62,75

1.15.4

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicapten-

parkeerkaart als bedoeld in de Regeling gehandicapten-

parkeerkaart

€ 40,65

Hoofdstuk 16

Leegstandswet

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag

€ 123,00

Hoofdstuk 17

Diversen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verstrekken van:

1.17.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€ 1,35

1.17.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, voor de eerste pagina

€ 1,35

vermeerderd voor elke volgende pagina met

€ 0,15

1.17.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend

bij de in de onderdelen 1.17.1.1 en 1.17.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk € 0,15 per dm²;

1.17.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 6,05

1.17.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina € 1,35 vermeerderd met € 5,05 indien de bovengenoemde stukken of uittreksels per post worden verstrekt

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag ter verkrijging van een ontheffing voor het

buiten een kampeerterrein plaatsen van kampeermiddelen

(art. 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening)

€ 82,00

1.17.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag ter verkrijging van een stookontheffing

(art. 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening)

€ 123,00

1.17.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag:

1.17.4.1

tot het verkrijgen van een vergunning voor het gebruiken

van openbare plaatsen zoals de weg (art. 2:10 van de

Algemene plaatselijke verordening)

€ 82,00

1.17.4.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter

beschikking stellen van vuurwerk (art. 2:72 van de

Algemene plaatselijke verordening)

€ 287,00

1.17.4.3

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van

grote voertuigen: per dag (art. 5:8 Algemene plaatselijke

verordening)

€ 82,00

1.17.4.4

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen of

hebben van kampeermiddelen e.a. per dag (art 5:6

Algemene plaatselijke verordening)

€ 82,00

1.17.4.5

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren

van reclamevoertuigen per dag (art. 5:7 Algemene

plaatselijke verordening

€ 82,00

1.17.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

aanvraag welke op grond van de Algemene plaatselijke

verordening wordt verstrekt, voor zover daarvoor niet

elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling

een tarief is opgenomen

€ 82,00

1.17.4.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

digitale aanvraag welke op grond van de Algemene plaatselijke verordening wordt verstrekt, voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 74,00

1.17.4.7

tot het verkrijgen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning)

1.17.4.7.1

per dag waarvoor een vergunning wordt verleend

€ 20,50

1.17.4.7.2

per week of minder waarvoor vergunning wordt verleend,

doch meer dan één dag

€ 41,00

1.17.4.7.3

per maand of minder waarvoor vergunning wordt verleend,

doch meer dan één week

€ 61,50

1.17.4.7.4

per jaar of minder waarvoor vergunning wordt verleend,

doch meer dan één maandag

€ 123,00

1.17.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het

inzamelen van geld of goederen (collecteren art. 5:13 APV)

€ 20,50

1.17.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

digitale aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor

het inzamelen van geld of goederen (collecteren art. 5.13 APV)

€ 18,50

1.17.4.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag ter verkrijging van een (doorlopende) vergunning voor het inzamelen van geld of goederen welke

een keurmerk bezitten van het CBF

€ 82,00

1.17.4.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag voor het verkrijgen van een ontheffing ‘overige geluidhinder’ (art. 4:6 APV)

€ 123,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunnin g

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder

2.1.1.1

aanlegkosten: de aanneemsom exclusief omzetbelasting,

bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme

administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder

aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het

economische verkeer zou moeten worden betaald voor de

werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.2

bouwkosten: de aanlegsom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1 eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzet-

belasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Ter vaststelling van de voornoemde raming van de kosten worden gehanteerd de Reed Business Information (voorheen Elsevier en Misset) taxatieboekjes voor woningen, agrarische bouwwerken en bedrijfspanden, alsmede de samen-gestelde eenheidsprijzenlijst, gebaseerd op genoemde taxatieboekjes, een en ander inclusief omzetbelasting. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn

omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in

de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op

activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander

wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in het wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg of een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project vergunningvrij of in het kader van de Wabo vergunbaar is, bedraagt:

€ 208,00

Getoetst wordt of het plan vergunningvrij is, in

overeenstemming met het geldende bestemmingsplan of in

afwijking van het bestemmingsplan voorstelbaar is en

voldoet aan de bepalingen zoals gesteld in het

welstandsbeleidsplan. Indien het voor de behandeling

van het vooroverleg of conceptaanvraag noodzakelijk is om extern advies in

te winnen voor de toetsing van de welstandscriteria,

wordt het tarief verhoogd met het bedrag dat wordt berekend overeenkomstig art. 2.3.1.2 (hoofdstuk 3) van deze verordening.

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

ontvankelijke aanvraag om een omgevingsvergunning

voor een project: de som van de verschillende activiteiten

of handelingen, waaruit het project geheel of gedeeltelijk

bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en

de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in

verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,

berekend naar de tarieven en overeenkomstig het

bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Activiteit ‘bouwen’

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief

2.3.1.1.1

a.wanneer de bouwkosten minder bedragen dan € 12.500,00

€ 318,00

b.wanneer de kosten € 12.500,00 of meer bedragen vermeerderd met 22,3 0/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten € 12.500,00 te boven gaan

€ 318,00

2.3.1.1.2

In afwijking van het gestelde onder 2.3.1.1. bedraagt het tarief indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder a. van de Wabo en het betreft kassenbouw

a.wanneer de bouwkosten minder bedragen dan € 12.500,00

€ 318,00

b.wanneer de bouwkosten € 12.500,00 of meer bedragen vermeerderd met 20,2 0/00 van het bedrag waarmee die bouwkosten € 12.500,00 te boven gaan

€ 318,00

2.3.1.1.3

Gereserveerd

2.3.1.1.4

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op (ver)bouwwerken die vallen in gevolgklasse 1 en waarbij sprake is van een private Bouwbesluittoets volgens een geaccepteerd instrument wat voldoet aan de (concept) wettelijke eisen, dan bestaat voor de eerste 25 aanvragen aanspraak op vermindering van de leges voor de activiteit ‘bouwen’ zoals bedoeld in artikel 2.3.1.

De vermindering bestaat 50% met dien verstande dat het te betalen bedrag niet lager zal zijn dan € 318,00 en de vermindering niet meer bedraagt dan € 7.500,00.

2.3.2

Activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 369,00

Het verschuldigde bedrag op grond van 2.3.2.1 wordt indien de aanvraag van een aanlegvergunning

2.3.2.2

krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een archeologisch inventariserend onderzoek wordt beoordeeld, verhoogd met

€ 900,00

2.3.2.3

krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een programma van eisen van opgraving worden beoordeeld, verhoogd met

€ 1240,00

2.3.3

Activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de

Wabo toegepast (binnenplanse afwijking) van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 508,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking) van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 508,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° van de

Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking) van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 9605,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan) van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 508,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b van de Wabo wordt

toegepast (afwijking exploitatieplan) € 500,00 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 508,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 508,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die gesteld zijn krachtens artikel 4.3 derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c van de Wabo

wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag

€ 508,00

2.3.4.

Gereserveerd

2.3.5

Activiteit ‘brandveilig gebruik’

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevings-

vergunning betrekking heeft op een activiteit als

bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder d van de Wabo

bedraagt het tarief

2.3.5.1

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk

minder dan 100 m² bedraagt

€ 738,00

2.3.5.2

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk 100 m²

of meer bedraagt doch minder dan 500 m²

€ 1066,00

2.3.5.3

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk

500 m² of meer bedraagt doch minder dan 1000 m²

€ 1476,00

2.3.5.4

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk

1000 m² of meer bedraagt doch minder dan 1500 m²

€ 1640,00

2.3.5.5

indien het gebruiksoppervlak van het bouwwerk

1500 m² of meer bedraagt vermeerderd met € 164,00 voor elke 500 m² of gedeelte daarvan boven de 2000 m²

€ 1886,00

2.3.5.6

Voor het aanpassen van een bestaande omgevings-

vergunning, die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder d van de Wabo, voor een bouwwerk dat gedeeltelijk wordt vernieuwd, dan wel wordt veranderd of wordt vergroot, worden de leges slechts berekend over het gebruiksoppervlak dat wel wordt vernieuwd of vergroot, vermeerderd met het gebruiksoppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n), met een maximum van tweemaal het gebruiks-oppervlak van de ruimten die worden vernieuwd, veranderd of vergroot

2.3.5.7

Voor het aanpassen van een bestaande omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, voor een veranderd gebruik, zonder dat sprake is van een verbouwing of anderszins, wordt de leges slechts berekend over het gebruiksoppervlak dat wordt vernieuwd, dan wel veranderd of vergroot, vermeerderd met het gebruiksoppervlak van de ruimten die direct grenzen aan de beschouwde ruimte(n) die worden vernieuwd, veranderd of vergroot.

2.3.6

Activiteit handelen met gevolgen voor beschermde monumenten

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder f van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, onder b van de Wabo met betrekking tot een krachtens gemeentelijke verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van de gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren of verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

€ 410,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument of een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 410,00

2.3.7.

Activiteit ‘slopen’

2.3.7.1.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in het een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 738,00

Activiteit ‘a anleggen of veranderen van een weg

2.3.8.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d van de Wabo bedraagt het tarief

€ 126,00

2.3.9

Activiteit ‘ uitrit aanleggen of veranderen van een weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een weg waarvoor op grond van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2 eerste lid, aanhef en onder d. van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 126,00

2.3.10

Activiteit ‘kappen’

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van een houtopstand waarvoor op grond van een bepaling in de gemeentelijke bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef onder g van de Wabo bedraagt het tarief

€ 214,00

2.3.11

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren en planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief

€ 214,00

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief

€ 214,00

2.3.12

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 214,00

2.3.13

Gereserveerd

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten, die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder i van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 451,00

2.3.14.2

behoort tot een provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid van de Wabo bedraagt het tarief als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 451,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.5. eerste lid van de Wabo, bedraagt het tarief

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarvoor de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft.

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de tarieven waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 389,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 973,00

2.3.17

Advies

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo: het bedrag van de voorgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennisname is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet worden afgegeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 2.27 eerste lid van de Wabo

2.3.18.1.1

Indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 1968,00

2.3.18.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door burgemeester en wethouders is opgesteld.

2..3.18.1.3

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennisname is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze werkdag schriftelijk is ingetrokken

Toets Welstandscommissie

2.3.19.

Het van toepassing zijnde tarief op grond van hoofdstuk 3 wordt verhoogd in verband met de toetsing aan de welstandscriteria indien de bouwkosten

a.vanaf € 1,00 tot en met € 500.000,00 met 0,08% van de bouwkosten met een minimum van

€ 48,00

b.vanaf € 500.001,00 tot en met € 1.000.000,00 met

€ 479,00

c.vanaf € 1.000.001,00 tot en met € 1.500.000 met

€ 584,00

d.vanaf € 1.500.001,00 tot en met € 2.000.000,00 met

€ 689.00

e.vanaf € 2.000.001,00 tot en met € 2.500.000,00 met

€ 796,00

f.vanaf € 2.500.001,00 tot en met € 5.000.000,00 met

€ 959,00

g.vanaf € 5.000.001,00 tot en met € 7.500.000,00 met

€ 1211,00

h.vanaf € 7.500.001,00 tot en met € 10.000.000,00 met

€ 1458,00

i.vanaf € 10.000.001,00 tot en met € 12.500.000,00 met

€ 1709,00

j.vanaf € 12.500.001,00 tot en met € 15.000.000,00 met

€ 1958,00

k.vanaf € 15.000.001,00 tot en met € 17.500.000,00 met

€ 2208,00

l.vanaf € 17.500.001,00 of meer met

€ 2500,00

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.20

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld

€ 840,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.21

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

20%

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds ontvankelijk is en in behandeling genomen is door de gemeente en nog niet is verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt op grond van de onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op verzoek van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt

20%

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.4.3.1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

25%

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.4.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

2.4.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 15,00 wordt niet teruggegeven

2.4.5

Geen teruggaaf als gevolg van vergunningvrij zijn van een voorgenomen project als bedoeld in de Wabo

Indien na de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning blijkt dat een voorgenomen project vergunningvrij is, bedraagt het tarief overeenkomstig art. 2.2 (hoofdstuk 2) van deze verordening

Zie 2.2

Hoofdstuk 5

Bestemmingswijzigingen

2.51.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

€ 9605,00

2.52.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3660,00

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde beschikking

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing of een andere beschikking voor zover niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen

€ 328,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 of artikel 30 Drank- en Horecawet

€ 410,00

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een digitale aanvraag tot het verkrijgen van vergunning op grond van artikel 3 of artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 369,00

3.1.2

Het tarief bedraagt van een melding tot het wijzigen van een leidinggevende op een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet (artikel 30a van de Drank- en Horecawet)

€ 205,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 of artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet

€ 82,00

3.1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een digitale aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 of artikel 4, lid 4 van de Drank- en Horecawet

€ 74,00

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf (art. 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening)

€ 410,00

3.1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van de exploitatievergunning voor een horecabedrijf (art. 2.28 van de Algemene plaatselijke verordening)

€ 205,00

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

€ 246,00

3.2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een digitale aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning)

€ 221,00

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een periodiek terugkerend evenement als bedoeld in artikel 2,25, negende lid van de Algemene plaatselijke verordening (doorlopende evenementenvergunning)

€ 902,00

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een digitale aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een periodiek terugkerend evenement als bedoeld in artikel 2,25, negende lid van de Algemene plaatselijke verordening (doorlopende evenementenvergunning)

€ 812,00

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

3.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie of wijziging van een seksinrichting of escortbedrijf (art. 3.4 Algemene plaatselijke verordening)

€ 410,00

Hoofdstuk 4

Inrichtingen

3.4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie of wijziging van een inrichting zoals bedoeld in artikel 2.40c van de Algemene plaatselijke verordening

€ 410,00

Hoofdstuk 5

Brandbeveiligingsverordening

3.5.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012

3.5.1.1

indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een inrichting, niet zijnde een bouwwerk, ten behoeve van een evenement dan wel indien het een tent of tijdelijk bouwwerk betreft

€ 82,00

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 82,00

3.6.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, peuterspeelzaal of gastouderbureau of (voorziening voor) het bieden van gastouderopvang

€ 277,00

Steenbergen, 17 december 2015

De raad van de gemeente Steenbergen

De griffier, de voorzitter,

Drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt MBA