Officiele publicatie

Vaststelling wijziging Bouwverordening gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juli 2015;

gelet op: artikel 147 en 149 Gemeentewet, artikel 8 van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012;

besluit vast te stellen de volgende wijzigingen in de Bouwverordening:

Hoofdstuk 9 Welstand

De tekst in de artikelen 9.1 t/m 9.6 vervalt en wordt vervangen door:

Artikel 9.1 De advisering door de commissie ruimtelijke kwaliteit

1.

De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan de commissie ruimtelijke kwaliteit.

2.

De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert over welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwen.

3.

De commissie ruimtelijke kwaliteit baseert haar advies op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria.

Artikel 9.2 Samenstelling van de commissie ruimtelijke kwaliteit

De samenstelling van de commissie ruimtelijke kwaliteit is geregeld in artikel 2.2 van de verordening “regelende de samenstelling en taak van de commissie ruimtelijke kwaliteit Gemeente Steenbergen 2015”.

Artikel 9.3 Kwaliteitsbeleid

De commissie ruimtelijke kwaliteit kan aanbevelingen doen ten aanzien van het ruimtelijke kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassingen van de gemeentelijke welstandsnota in het bijzonder.

Artikel 9.4 Openbaarheid en mondelinge toelichting

De openbaarheid en mondelinge toelichting is geregeld in artikel 2.4 van de verordening regelende de samenstelling en taak van de commissie ruimtelijke kwaliteit.

Artikel 9.5 Afdoening bij mandaat

1.

De commissie ruimtelijke kwaliteit kan de advisering over een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, mandateren aan één of meer daartoe aangewezen leden. De aangewezen leden (voorzitter en/of secretaris) adviseren over bouwplannen, waarvan volgens hen het oordeel van de commissie ruimtelijke kwaliteit als bekend mag worden verondersteld.

2.

In elk geval van twijfel legt de gemandateerde het bouwplan als bedoeld in het vorige lid alsnog voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit.

3.

Behandeling van bouwplannen onder mandaat is openbaar. Indien burgemeester en wethouders — al dan niet op verzoek van de aanvrager — een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dient het bevoegde gezag daaraan klemmende redenen, op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, ten grondslag te leggen.

4.

Het bevoegd gezag kan de beoordeling of een bouwplan voor een omgevingsvergunning voor het bouwen, die niet in strijd is met redelijke eisen van welstand mandateren aan een door hem aan te wijzen ambtenaar, indien in de welstandnota voor de verschillende categorieën bouwwerken toetsingscriteria zijn opgenomen.

5.

In het geval het bouwwerk, als bedoeld in het vorige lid, niet voldoet aan de betreffende welstandcriteria legt het bevoegde gezag het bouwplan alsnog voor aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. Ook in geval van twijfel kan een omgevingsvergunning voor het bouwen aan de commissie worden voorgelegd.

Artikel 9.6 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht

1.

De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert en motiveert haar advies schriftelijk.

2.

Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het namens het bevoegd gezag, gevoegd bij het bouwplan.

Artikel 9.7 Afdoening onder verantwoordelijkheid

Artikel 9.8 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht

I nwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op 1 november 2015.

Steenbergen, 24 september 2015

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

drs. E.P.M. van der Meer J.A.M. Vos