Officiele publicatie

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 13 oktober 2014

Agendapunt : 6

Onderwerp : Voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 4/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 7 oktober 2014

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij een voorstel tot aanpassing van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO). De wijzigingen spruiten voort uit de afspraken die gemaakt zijn in de cao Gemeenten 2013-2015.

Het betreft de volgende circulaires:

  • -
    De circulaire dd. 2 oktober 2014 met het kenmerk ECWGO/U201401849 inzake de uitwerking van de cao Gemeenten 2013-2015 / wijziging hoofdstuk 3 (ingangsdatum 1 januari 2016).
  • -
    De circulaire dd. 2 oktober 2014 met het kenmerk ECWGO/U201401851 inzake de gewijzigde teksten o.b.v. de cao Gemeenten 2013-2015 (ingangsdata 15 juli 2014, 1 januari 2015 en 1 juli 2015).
  • -
    De circulaire dd. 2 oktober 2014 met het kenmerk ECWGO/U201401852 inzake de salarismaatregelen (ingangsdata 1 oktober 2014 en 1 april 2015).

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaires worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben financiële gevolgen voor WVS-groep. In de begroting 2014 is uitgegaan van de 0-lijn voor het regulier personeel. De 1 % verhoging van de salarissen over de periode van oktober tot en met december 2014 betekent een extra last van € 86k. De eenmalige uitkering (incl. werkgeverslasten) in oktober 2014 kost € 71k extra. In de aangepaste begroting 2015 is rekening gehouden met de extra kostenstijgingen.

De circulaires en de voorgestelde aanpassingen in de CAR-UWO liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage.

Voorgesteld wordt de bovengenoemde aanpassingen in de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de (in de circulaires) genoemde ingangsdata.

Hoogachtend,

Beslissing Dagelijks bestuur: Akkoord, conform voorstel.