Officiele publicatie

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 18 mei 2015

Agendapunt : 6

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 6/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 12 mei 2015

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij een voorstel tot aanpassing van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft de circulaire dd. 1 mei 2015 met het kenmerk ECWGO/ U201500764 inzake het FLO-overgangsrecht: wijziging leeftijdsafhankelijke factoren (in werking treding per 1 januari 2015).

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS-groep.

De circulaire en de voorgestelde aanpassingen in de CAR-UWO liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de bovengenoemde aanpassingen in de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de genoemde ingangsdatum.

Hoogachtend,

Beslissing Dagelijks bestuur dd. 18 mei 2015 : Akkoord, conform voorstel.