gemeente Steenbergen | Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 2 maart 2015

Officiele publicatie

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 2 maart 2015

Agendapunt : 7

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 3/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 25 februari 2015

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij een voorstel tot aanpassing van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft de circulaire dd. 17 februari 2015 met het kenmerk ECWGO/ U201500231 inzake de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord cao Gemeenten 2013-2015. Voorgesteld wordt om de artikelen 2:4 (per 1 juli 2015) en 10d:33, 3e lid CAR (per 1 maart 2015) te wijzigen en enkele toelichtingen aan te passen.

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS-groep.

De circulaire en de voorgestelde aanpassingen in de CAR-UWO liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage.

Voorgesteld wordt de bovengenoemde aanpassingen in de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de (in de circulaire) genoemde ingangsdatum.

Hoogachtend,

Beslissing Dagelijks bestuur dd. 2 maart 2015 : Akkoord, conform voorstel.