Officiele publicatie

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 9 februari 2015

Agendapunt : 5

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 1/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 3 februari 2015

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij een voorstel tot aanpassing van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft de volgende circulaire:

-de circulaire dd. 26 januari 2015 met het kenmerk ECWGO/U201402159 inzake de aanpassing van de verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren (in werking treding per 1 januari 2015).

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen noemenswaardige financiële gevolgen voor WVS-groep.

De circulaire en de voorgestelde aanpassingen in de CAR-UWO liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage.

Voorgesteld wordt de bovengenoemde aanpassingen in de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de (in de circulaire) genoemde ingangsdatum.

Hoogachtend,

Beslissing Dagelijks bestuur: Akkoord, conform voorstel.