gemeente Steenbergen | Verkeersbesluit instellen diverse verkeersmaatregelen voor wegen op het AgroFoodCluster Nieuw-Prinsenland

Officiele publicatie

Verkeersbesluit instellen diverse verkeersmaatregelen voor wegen op het AgroFoodCluster Nieuw-Prinsenland

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat op grond van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) binnen het gebied van het Agro Food Cluster Nieuw-Prinsenland te Dinteloord een wegennet zal worden aangelegd ter ontsluiting van het gebied;

dat bepaald is in het PIP, dat er gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen zullen worden aangelegd;

dat voor de gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen een snelheidsregime dient te worden vastgesteld;

dat er voorts maatregelen genomen dienen te worden om voorrangssituaties te regelen, verplichte fietspaden aan te duiden en waarschuwingsborden te plaatsen;

dat de gebiedsontsluitingsweg Samenwerking deels is aangelegd evenals de erftoegangsweg Dwarsweg en dat de erftoegangsweg Rondom ook deels is aangelegd;

dat voor de Samenwerking, de Dwarsweg en de Rondom thans verkeermaatregelen genomen moeten worden;

dat de gemeenteraad heeft besloten het gebied van het Agro Food Cluster Nieuw-Prinsenland aan te duiden als gelegen binnen de bebouwde kom;

dat in het PIP is geregeld, dat voor erftoegangswegen een snelheidsregime dient te worden ingesteld van 30 km/u;

dat ingevolge het PIP op wegen aangeduid als gebiedsontsluitingswegen maximaal 50km/u gereden mag worden:

dat in het gebied van het AFC een vrij liggend fietspad zal worden aangelegd;

dat dit fietspad gesitueerd is parallel aan de gebiedsontsluitingsweg Samenwerking;

dat uit prognoses blijkt, dat in de nabije toekomst circa 10.000 (vracht)wagens gebruik zullen gaan maken van de ontsluitingswegen;

dat de verwachting is, dat er verkeersonveilige situaties kunnen ontstaan indien ook bromfietsen gebruik (gaan) maken van de gebiedsontsluitingsweg Samenwerking;

dat uit oogpunt van verkeersveiligheid en uit oogpunt van duurzaam veilig het daarom aanbeveling verdient, dat ook bromfietsen gebruik gaan maken van het vrij liggende fietspad;

dat de te nemen verkeersmaatregelen tot doel hebben de wegen duurzaam veilig in te richten;

dat de inrichting van de in dit besluit genoemde wegen voldoet aan de geldende CROW normen;

dat het te nemen verkeersbesluit beoogt de veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en passagiers te beschermen, zoals vermeld in artikel 2, lid 1 onder a. en b. van de Wegenverkeerswet 1994;

dat over het te nemen verkeersbesluit overleg is geweest met de politie en deze schriftelijk op 13 mei 2015 heeft gesteld te kunnen instemmen met de te nemen verkeersmaatregelen;

gelet op de artikelen, 15 lid 1 en 18, lid d. van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUITEN:

 • a.
  Het volgende verkeersbesluit te nemen:
  • 1.
   Verkeersbord B 05 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) met de aanduiding: voorrangskruispunt, te plaatsenopde locatie Samenwerking nabij de kruising met de Rondom en de kruising met de Dwarsweg, zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening d.d. 24-4-2015.
  • 2.
   Verkeersbord B 6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RRV) met de aanduiding: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg, te plaatsen op de locaties in de Rondom en in de Dwarsweg nabij de kruising met de Samenwerking en op de locatie aan de Samenwerking, waar deze de Noordzeedijk kruist, zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening d.d. 24-4-2015;
  • 3.
   Verkeersbord A 1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) met de aanduiding: zone 50 km/u, te plaatsenop de locaties aan de Samenwerking zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening d.d. 24-4-2015;
  • 4.
   Verkeersbord A 1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) met de aanduiding: zone 30 km/u, te plaatsenop de locaties aan de Rondom en de Dwarsweg zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening d.d. 24-4-2015;
  • 5.
   Verkeersbord A 2 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) met de aanduiding: einde zone 30 km/u, te plaatsen op de locaties aan de Rondom en de Dwarsweg, zoals aangegeven op de aangehechte tekening d.d. 24-4-2015;
  • 6.
   Verkeersbord G 12a van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RRV) met de aanduiding:verplicht fiets/bromfietspad, te plaatsen op de locaties in de Samenwerking, zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening d.d. 24-4-2015;
  • 7.
   Verkeersbord G 12b van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RRV) met de aanduiding: einde verplicht fiets/bromfietspad, te plaatsen op de locaties aan de Samenwerking ter hoogte van de kruising met de Noordzeedijk, een en ander zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening d.d. 24-4-2015;
  • 8.
   Verkeersbord E 1 zone van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RRV) met de aanduiding: zone verboden te parkeren, te plaatsen op de locaties aan de Samenwerking, zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening d.d. 24-4-2015;
  • 9.
   Verkeersbord E 1 zone van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RRV) met de aanduiding: einde zone verboden te parkeren, te plaatsen op de locaties aan de Samenwerking, een en ander zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening d.d. 24-4-2015;
  • 10.
   Verkeersbord L 3b van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RRV) met de aanduiding: bushalte, te plaatsen op de locaties aan de Samenwerking, zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening d.d. 24-4-2015;
 • b.
  Te bepalen, dat het verkeersbesluit onder a. in werking treedt een dag na de dag van publicatie.

Steenbergen, 26 mei 2015.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

De locosecretaris De burgemeester

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos

Bezwaar

Tegen dit verkeersbesluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de datum van bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van de naam, adres, woonplaats handtekening van de bezwaarmaker. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van een dagtekening. Daarnaast dient in het bezwaarschrift te worden verwezen naar het omstreden besluit en dienen de gronden van het bezwaar te worden vermeld. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien er een spoedeisend belang is dat het verkeersbesluit niet in werking treedt dan dient een verzoek te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Bijlage: Situatietekening