Officiele publicatie

Verkeersbesluit Molendijk

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat kennis is genomen van de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 9 juli 2014 met kenmerk BRE 13 / 7366 WETPETE m.b.t. het verkeersbesluit Molendijk te Dinteloord;

dat de Rechtbank niet het instellen van het eenrichtingsverkeer op de Molendijk West ten principale heeft verworpen, maar met name kritisch is geweest op de berijdbaarheid en veiligheid op de alternatieve routes voor het landbouwverkeer;

dat er voor 7 oktober 2014 een nieuw verkeersbesluit voor de Molendijk West genomen moet worden;

dat door de ontwikkeling van het Agro Food Cluster Nieuw-Prinsenland, waarin een glastuinbouwgebied en een duurzaam bedrijventerrein wordt ingericht met bijbehorende infrastructuur en verkeersmaatregelen, de routes voor het landbouw- en vrachtverkeer door en in de omgeving van Dinteloord ingrijpend veranderen.

dat de Symbiose de nieuwe route wordt/is voor het vrachtverkeer om industrieterrein Oliemolen te bereiken via de Noordzeedijk en Molendijk oost;

dat de Noordzeedijk nog voorzien wordt van een knip (in 2015 tussen de Symbiose en de Suikerfabriek op de grens met Stampersgat) waardoor er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk is tussen Dinteloord en Stampersgat via de Molendijk en de Noordzeedijk;

dat het landbouwverkeer van/naar Dinteloord in/uit oostelijke richting via de parallelweg langs de Noordlangeweg (N268) gaat rijden;

dat het landbouwverkeer van/naar Steenbergen via de N 259 blijft rijden;

dat hierdoor de rotonde op de N 259 ten zuiden van Dinteloord het verdeelpunt wordt voor de routes van het landbouwverkeer in alle windrichtingen;

dat de Molendijk West te Dinteloord sedert de ontwikkeling van het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland zijn functie als verbindingsweg met Stampersgat heeft verloren met uitzondering voor fietsers en bromfietsers en alleen nog een functie heeft voor de ontsluiting van aanliggende gebouwen en percelen.

dat de gemeenteraad heeft gekozen voor een duurzame veilige inrichting van de kern van Dinteloord;

dat de Molendijk in beheer en onderhoud bij de gemeente Steenbergen is;

dat de weg inmiddels gereconstrueerd is:

dat de Molendijk is aangewezen als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/u;

dat gelijktijdig met de reconstructie snelheidsremmende maatregelen zijn aangelegd om de snelheid van 30 km/ u af te dwingen;

dat het oude wegprofiel van het weggedeelte van de Molendijk tussen de Galgendijk en de Stellingmolen geen ruimte bood voor voetgangers;

dat gezien de hoeveelheid woningen aan de Molendijk het wenselijk was om aan beide zijden van de weg een trottoir aan te leggen;

dat dit ten goede komt aan de verkeersveiligheid voor voetgangers;

dat het merendeel van de woningen aan de Molendijk voorts geen eigen parkeergelegenheid had op eigen terrein;

dat bewoners daarom de auto op de rijbaan moesten parkeren (tot tegen de gevels);

dat dit het zicht op het verkeer belemmerde en verkeersonveiligheid veroorzaakte;

dat het daarom wenselijk was om parkeervoorzieningen te realiseren;

dat dit heeft gezorgd voor een geordend straatbeeld en hierdoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid is verbeterd;

dat het inpassen van een trottoir en parkeervoorzieningen ertoe leidt dat een geringe rijbaanbreedte overblijft, waardoor gemotoriseerd verkeer slechts in één richting mogelijk is;

dat daarom een eenrichtingsverkeer met uitzondering voor fiets- en bromfietsverkeer op de Molendijk voor het gedeelte vanaf de Galgendijk tot de Stellingmolen dient te worden ingesteld;

dat gelet op dit feit het noodzakelijk is voor de Molendijk West een verkeersbesluit te nemen;

dat gekozen is om een breedte van 4 meter te hanteren voor de rijbaan, zodat naast eenrichtingsverkeer voor het gemotoriseerde verkeer nog ruimte aanwezig is voor fietsverkeer in twee richtingen;

dat de resterende rijbaanbreedte beperkt is, indien een landbouwvoertuig (met een ontheffing) tot een breedte van 3,5 meter door de Molendijk rijdt;

dat het eventueel verbreden van de rijbaan ten koste gaat van de trottoirbreedtes en ook het negeren van het eenrichtingsverkeer door andere voertuigen kan aanmoedigen;

dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op de Molendijk;

dat het breder maken van de rijbaan dus niet wenselijk is en vrachtwagens en landbouwvoertuigen moeten anticiperen op de aanwezigheid van fietsers, bromfietsers en voetgangers op de weg;

dat het aantal vrachtwagens en met name landbouwvoertuigen dat door de Molendijk rijdt beperkt is (circa 40 à 50 vrachtwagens/landbouwvoertuigen op een gemiddelde werkdag);

dat daarom de kans op conflicten tussen fietsers en vrachtwagens of landbouwvoertuigen beperkt is;

dat het instellen van een eenrichtingsverkeer tussen de Galgendijk en de Stellingmolen betekent dat gemotoriseerd verkeer vanaf de Molendijk richting het centrum een andere route via de Stellingmolen e.v. moet nemen;

dat de verkeersbelasting door vrachtverkeer voor de Molendijk Oost iets toeneemt omdat verkeer van en naar het bedrijventerrein Oliemolen via de Molendijk Oost gaat rijden;

dat op de Molendijk Oost asfaltverharding is aangebracht om de hinder van het verkeer op de omwonenden tot een minimum te beperken en de leefbaarheid te verbeteren;

dat op de Molendijk Oost op twee plaatsen naast de rijbaan parkeerplaatsen zijn aangelegd voor de bewoners, zodat zij niet op het fietspad hoeven te parkeren en extra parkeergelegenheid krijgen;

dat door de verplaatsing van de komgrens de gewenste snelheid van 30 km/u eerder van toepassing kan zijn op de Molendijk Oost;

dat ons college in dit verband voornemens is zo spoedig mogelijk de gemeenteraad voor te stellen de grens van de bebouwde kom opnieuw vast te stellen;

dat de Duurzaam Veilig richtlijnen voorschrijven, dat kruispunten op erftoegangswegen gelijkwaardig moeten zijn;

dat nu de voorrang op het kruispunt Molendijk-Stellingmolen nog is geregeld;

dat dit in strijd is met de Duurzaam Veilig richtlijnen;

dat daarom de voorrangssituatie op het kruispunt Molendijk-Stellingmolen dient te worden opgeheven;

dat het landbouwverkeer al jaren vrij staat gebruik te maken van alle wegen in de kern van Dinteloord waarbij met name de volgende twee routes worden gebruikt;

dat route 1 gaat vanaf de Steenbergseweg – Zuideinde – Oostgroeneweg – Van Heemskerckstraat - Stellingmolen – Molendijk;

dat route 2 gaat vanaf de Steenbergseweg – Zuideinde – Westvoorstraat – Havenweg/Molendijk;

dat route 1 en 2 voor het landbouwverkeer uit alle windrichtingen (Heijningen – Willemstad – Fijnaart –Steenbergen - Stampersgat) gebruikt kan worden om door Dinteloord te rijden;

dat route 1 of 2 (in één of beide richtingen) gebruikt kan worden door landbouwverkeer dat belemmerd wordt door het eenrichtingsverkeer op de Molendijk west om door Dinteloord te rijden;

dat gebleken is, dat bij het berijden van route 2 de kruising Zuideinde – Westvoorstraat als hinderlijk en onduidelijk wordt ervaren door landbouw- en vrachtverkeer en dit kruispunt uit oogpunt van verkeersveiligheid dient te worden aangepast;

dat de gemeente hiertoe bereid is en dat de aanpassing van het kruispunt Zuideinde-Westvoorstraat zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 april 2015 zal worden gerealiseerd;

dat voorts in verband met de verbetering van de verkeersveiligheid en mede gezien de functie en het gebruik van de Westvoorstraat als winkelstraat het aanbeveling verdient in de Westvoorstraat een voetgangersoversteekplaats (hierna te noemen VOP) aan te leggen;

dat hierdoor de voetgangers meer geconcentreerd op een plaats gaan oversteken en niet meer over de gehele straat gaan uitwaaieren;

dat de gemeente voornemens is een dergelijke VOP zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 april 2015 aan te leggen;

dat hiertoe t.z.t. een verkeersbesluit genomen zal worden;

dat enkele malen per jaar de Westvoorstraat zal worden afgesloten in verband met het houden van evenementen;

dat in verband hiermee voor tijdelijke duur omleidingroutes zullen worden ingesteld;

dat voor het bestemmingsverkeer in de richting van de Havenweg de route Zuideinde – Prinses Irenestraat – Burgemeester Mr. H. Popstraat – Stoofdijk zal worden aangewezen

dat in de Burgemeester Mr. H. Popstraat tijdens de activiteiten/evenementen in de Westvoorstraat een eenzijdig stopverbod zal worden ingesteld+

dat voor het verkeer van buiten de kern bij activiteiten/evenementen in de Westvoorstraat de route Noordlangeweg – Oudlandsedijk - Stoofdijk zal worden aangewezen;

dat het landbouwverkeer bij gebruik van de rammelstrook hinder ondervindt bij het afrijden van de rotonde, ter hoogte van de kruising Symbiose – Noordlangeweg, als vanaf de rotonde richting Dinteloord wordt gereden via de parallelweg;

dat gebleken is, dat deze bocht voor sommige landbouwvoertuigen te krap wordt ervaren indien geen gebruik wordt (kan worden) gemaakt van de rammelstrook van de rotonde;

dat dit ook geldt voor landbouwverkeer dat vanuit Stampersgat via de parallelweg de rotonde oprijdt;

dat de gemeente Steenbergen dit probleem onderkent en voornemens is, na overleg met diverse partijen, zo spoedig mogelijk deze situatie aan te passen, waardoor het landbouwverkeer op verkeersveilige wijze gebruik kan maken van deze aansluiting;

dat dit zal gebeuren door op de parallelweg in de zuidelijke berm grasbetonblokken aan te brengen;

dat het landbouwverkeer ervaart, dat de parallelweg over het nieuwe viaduct van de A4 te smal is om hier met twee landbouwvoertuigen tegelijk elkaar te passeren en er tevens geen mogelijkheid is om op elkaar te kunnen wachten naast de rijbaan van de parallelweg;

dat dit tot verkeersonveilige situaties leidt;

dat in verband hiermee de gemeente voornemens is in verband met het overnametraject van parallelwegen rondom rijksweg A4 uiterlijk 1 juli 2015 opstelstroken in de berm te realiseren aan beide zijden nabij het viaduct;

dat door deze aanvullende maatregelen het landbouwverkeer uit de oostelijke richting (vanaf de Noordzeedijk via de Symbiose en de Noordlangeweg’ en uit zuidelijke richting )N259’ op veilige wijze naar en door Dinteloord kan rijden;;

gezien het mondelinge advies van de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) d.d. 18 september 2014 gevolgd door een schriftelijk advies d.d. 24 september 2014.;

gelet op artikel 15 van de Wegenverkeerswet, artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) en artikel 2, eerste lid onder a en b waarin geregeld is, dat regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

BESLUITEN:

 • 1.
  Het instellen van een eenrichtingsverkeer in de Molendijk te Dinteloord tussen de Galgendijk en de Stellingmolen door middel van de plaatsing van de volgende borden, zoals aangegeven op de aan dit besluit gehechte situatietekeningen met kenmerk 319919.ehv.543.T01-02 en 319919.ehv.543.T01-03 d.d. 19 juni 2013:
 • a.
  bord C02 (met de aanduiding: eenrichtingsweg, in de richting gesloten voor voertuigen, ruiters, geleiders van rij- en trekdieren of vee) met onderbord OB52 (met de aanduiding: uitgezonderd fietsers) ter hoogte van het kruispunt Molendijk – Stellingmolen bij het pand Molendijk 103;
 • b.
  bord C03 (met de aanduiding: eenrichtingsweg) met onderbord OB52 (met de aanduiding: uitgezonderd fietsers) ter hoogte van het kruispunt Molendijk – Galgendijk bij het pand Molendijk 9;
 • c.
  bord C04 (met de aanduiding: eenrichtingsweg met onderbord OB52 (met de aanduiding: uitgezonderd fietsers) ter hoogte van het kruispunt Molendijk – Oosterstraat bij Molendijk 29;
 • 2.
  Tot het opheffen van de voorrangssituatie op het kruispunt Molendijk – Stellingmolen door het verwijderen van de voorrangsborden en de haaientanden, zoals aangegeven op de aangehechte situatietekening met kenmerk 3199.10ehv.543.T01-02 d.d. 19-06-2013;
 • 3.
  In verband met evenementen die plaatsvinden in/op de Westvoorstraat tijdelijke omleidingsroutes in te stellen voor het bestemmingsverkeer via de route Zuideinde – Prinses Irenestraat – Burgemeester Mr. H. Popstraat – Stoofdijk en in de burgemeester Mr. Popstraat ook een tijdelijk stopverbod in te stellen en voor het verkeer buiten de kern de route Noordlangeweg – Oudlandsedijk – Stoofdijk aan te wijzen;
 • 4.
  te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregelen onder 1 en 2 in werking treden een dag na publicatie..

Steenbergen, 23 september 2014.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester

R.A.J.M. Bogers, J.A.M. Vos

Bezwaar

Tegen dit verkeersbesluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. De termijn voor het indienen van het

bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de datum van bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van de naam, adres, woonplaats handtekening van de bezwaarmaker. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van een dagtekening. Daarnaast dient in het bezwaarschrift te worden verwezen naar het omstreden besluit en dienen de gronden van het bezwaar te worden vermeld. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien er een spoedeisend belang is dat het verkeersbesluit niet in werking treedt dan dient een verzoek te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.