Officiele publicatie

Verkeersbesluit Molenweg met registratie

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat de gemeenteraad heeft gekozen om een deel van de Molenweg te Dinteloord af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, overeenkomstig het onderzoeksrapport ‘Ontsluiting Dinteloord voor landbouw- en vrachtverkeer Dinteloord’;

dat de afsluiting van de weg voor gemotoriseerd verkeer niet tot gevolg mag hebben dat aanwonenden en bestemmingsverkeer niet meer gebruik kunnen maken van de weg i.v.m. de bereikbaarheid van de woning of de uitoefening van het bedrijf aan of langs de Molenweg;

dat gebleken, is dat een eerder op 19 februari 2014 genomen verkeersbesluit tot afsluiting van de weg tot gevolg had dat een aldaar gevestigd bedrijf eenzijdig bereikbaar was en daarom gedwongen wordt via het centrum van Dinteloord te rijden om een andere bedrijfslocatie in Dinteloord gevestigd te kunnen bereiken;

dat dit een extra druk legt op de verkeersstromen in de kern van Dinteloord;

dat voorts een agrariër bij hem in gebruik zijnde grond gelegen aan de Molenweg niet bereiken kan voor bewerking van de grond;

dat het niet de intentie is van het verkeersbesluit genomen op 19 februari 2014 om bedrijfsvoering aan of langs de Molenweg onmogelijk te maken;

dat de Molenweg bij de gemeente in beheer is;

dat de oriëntatie van het verkeer van en naar Dinteloord als gevolg van de aanleg van rijksweg A4 zal veranderen;

dat de verwachting is dat de aanleg van rijksweg A4 een aantal ongewenste effecten tot gevolg zullen hebben;

dat ter plaatse van de carpoolplaats een directe aansluiting is gerealiseerd op de hoofdbaan van de Noordlangeweg (N 259);

dat de Molenweg een korte en snelle verbinding vormt met de kern van Dinteloord;

dat de kans aanwezig is dat sluipverkeer gebruik zal gaan maken van de Molenweg;

dat het daarom ter voorkoming van sluipverkeer en uit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is de Molenweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van aanwonenden en verkeer met een aantoonbare bestemming.

dat hierdoor de leefbaarheid op de Molenweg zal verbeteren;

gelet op artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) en artikel 2 lid 1 onder a en c van de Wegenverkeerswet 1994 waarin geregeld is dat krachtens de Wegenwet gestelde regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

gezien het advies van de politie als bedoeld in artikel 24 van Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) d.d. 30 juni 2014;

BESLUITEN:

 • 1.
  Het verkeersbesluit d.d. 19 februari 2014 met kenmerk BM 1400471 tot het afsluiten van een deel van de Molenweg in te trekken
 • 2.
  De Molenweg te Dinteloord af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer behalve voor bestemmingsverkeer door middel van de plaatsing van het verkeersbord C12 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, zoals aangegeven op de aan dit besluit gehechte situatietekening d.d. 3 juli 2014
 • 3.
  Onder het verkeersbord onder 2 een tekstbord aan te brengen met de tekst; ´met uitzondering van aanwonenden en verkeer met een aantoonbare bestemming´
 • 4.
  Te bepalen, dat de genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

Steenbergen, 15 juli 2014.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de burgemeester J.A.M. Vos

de locosecretaris R. Reijngoudt

Bezwaar

Tegen dit verkeersbesluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de datum van bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van de naam, adres, woonplaats handtekening van de bezwaarmaker. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van een dagtekening. Daarnaast dient in het bezwaarschrift te worden verwezen naar het omstreden besluit en dienen de gronden van het bezwaar te worden vermeld. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien er een spoedeisend belang is dat het verkeersbesluit niet in werking treedt, dan dient een verzoek te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.