Officiele publicatie

Verkeersbesluit Papiermolen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat de Papiermolen niet meer in 2 richtingen toegankelijk is door de wegversmalling, zoals deze in het plan herinrichting Weidemolen/ Omloop fase 2 is bepaald en dat als gevolg hiervan gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Tijdens de inloopavond van deze herinrichting is met de bewoners gesproken en besloten om de Papiermolen gedeeltelijk eenrichtingverkeer te maken.

In artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (verder BABW) is bepaald dat de motivering van het verkeersbesluit in ieder geval vermeldt welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, WVW genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit;

dat artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 luidt als volgt:

De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot: a. het verzekeren van de veiligheid op de weg b. het beschermen van weggebruikers en passagiers c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden  dat met het instellen van het eenrichtingverkeer o.a. wordt beoogd om de overlast en hinder weg te nemen en tevens de veiligheid op de weg te verzekeren.  dat als gevolg hiervan, de Papiermolen wordt afgesloten vanuit de richting van de Watermolen ter hoogte van Papiermolen nummer 8. Ter hoogte van Papiermolen nummer 14 komt een eenrichtingsbord te staan met als onderbord “20 meter”.

BESLUIT

 • 1.
  Het eenrichtingsverkeer in de Papiermolen instellen middels plaatsing van bord C3 (aanduiding: eenrichtingsweg) op de Papiermolen ter hoogte van nummer 8, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 • 2.
  Een waarschuwing plaatsen aan het begin van de Papiermolen (vanaf de Watermolen) middels plaatsing bord C3 (aanduiding: eenrichtingsweg) met onderbord “20 meter” op de Papiermolen ter hoogte van nummer 14, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 • 3.
  Het eenrichtingsverkeer in de Papiermolen instellen middels plaatsing van bord C2 (aanduiding: eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij of trekdieren of vee) aan het einde van de Papiermolen ter hoogte van de Karel Doormanstraat nummer 37, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening.
 • 4.
  Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

Steenbergen,

23 mei 2013
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
Namens deze,
mr. J.M.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten
de secretaris, de burgemeester,

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indienen bezwaarschrift:

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking gemotiveerd bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders, postbus 6 te 4650 AA Steenber­gen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: "be­zwaar­schrift".

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gelijktijdig met het bezwaarschrift ingeval van onverwijlde spoed een voorlopige voorziening bij de rechtbank te Breda aan te vra­gen. Nadere informatie hierover kunt u verkrijgen bij de rechtbank.