Officiele publicatie

Verkeersbesluit parkeerverbod Renessestraat

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat gebleken is dat met regelmaat vrachtwagens geparkeerd staan in de Renessestraat te Steenbergen in verband met laden en lossen;

dat de Renessestraat een smalle doodlopende weg is;

dat als gevolg van het parkeren van vrachtwagens de bereikbaarheid en toegankelijkheid van industriƫle percelen gelegen aan de Renessestraat in ernstige mate wordt belemmerd;

dat dit probleem te ondervangen is door het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Renessestraat, zoals aangegeven op de aan dit besluit aangehechte tekening;

dat na het instellen van het tweezijdig parkeerverbod de mogelijkheid blijft bestaan te laden en lossen op de aangrenzende bedrijfspercelen;

gezien het advies van de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BAWB) d.d. 24 september 2014, dat geen bezwaar bestaat tegen het instellen van een tweezijdig parkeerverbod;

gelet op de artikelen 15 en 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet, artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) en artikel 2, eerste lid onder a van de Wegenverkeerswet, waarin geregeld is, dat regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg;

BESLUITEN:

  • 1.
    Verkeersbord E1 (aanduiding: parkeerverbod) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekend 1990 te plaatsen op de locaties zoals aangegeven op aangehechte situatietekening;
  • 2.
    Te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel onder 1 in werking treedt een dag na publicatie.

Steenbergen, 14 oktober 2014.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester

R.A.J.M. Bogers, J.A.M. Vos

Bezwaar

Tegen dit verkeersbesluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de datum van bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van de naam, adres, woonplaats handtekening van de bezwaarmaker. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van een dagtekening. Daarnaast dient in het bezwaarschrift te worden verwezen naar het omstreden besluit en dienen de gronden van het bezwaar te worden vermeld. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien er een spoedeisend belang is dat het verkeersbesluit niet in werking treedt dan dient een verzoek te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.