Officiele publicatie

Verkeersbesluit Zeelandweg-Oost , Kade en Burgemeester Van Loonstraat

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende, dat recent rijksweg A4 is open gegaan voor het gemotoriseerde verkeer;

dat langs rijksweg A4 drie verkeersafslagen gesitueerd zijn, te weten bij Halsteren, Steenbergen en bij Dinteloord;

dat bij de verkeersafslag te Steenbergen de provinciale weg N257 gelegen is;

dat de provinciale weg N257, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom, in eigendom is overgedragen aan de gemeente Steenbergen;

dat de N57, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom, betreft: een gedeelte van de Zeelandweg-Oost nabij de kruising met de Graaf Hendrikstraat, de Kade en de Burgemeester Van Loonstraat tot aan de kruising met de Molenweg;

dat het gewenst is vanwege de wijziging van de verkeersfunctie en een betere geleiding van de verkeersstromen deze weg opnieuw in te richten;

dat de weg ter hoogte van de Kade te Steenbergen zal worden ingericht als verblijfsgebied in relatie tot de direct nabijgelegen haven voor passanten;

dat vanwege deze herinrichting als verblijfsgebied het gewenst is voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen;

dat is gebleken, dat in het weggedeelte van de weg ter hoogte van de Kade en de Burgemeester Van Loonstraat te weinig ruimte aanwezig is om volledig vrij liggende fietspaden aan te leggen;

dat in verband hiermee het fietsverkeer op de Kade wordt afgewikkeld op een fietspad aan de noordzijde van de weg en door middel van een fietsstrook aan de zuidzijde van de weg;

dat het fietsverkeer op de Burgemeester Van Loonstraat wordt afgewikkeld door middel van fietsstroken.

dat het parkeren op de fietsstroken niet is toegestaan en dat het parkeren van motorvoertuigen plaatsvindt in aanwezige parkeervakken;

dat uit oogpunt van verkeersveiligheid het gewenst is voor het weggedeelte (van de N257) een maximumsnelheid in te stellen van 30 km/u;

dat het verkeer op de Molenweg voorrang zal krijgen op het verkeer komend uit de Burgemeester Van Loonstraat;

dat ook het verkeer op de Franseweg voorrang zal krijgen op het verkeer komend uit de Burgemeester Van Loonstraat;

dat in verband hiermee de voorrangssituatie door middel van verkeersborden met een onderbord geregeld dient te worden;

dat voorts in de Burgemeester Van Loonstraat een verkeersbord geplaatst dient te worden met de aanduiding: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg in combinatie met het aanbrengen van haaietanden op het wegdek van de Burgemeester Van Loonstraat;

dat het te nemen verkeersbesluit beoogt de veiligheid op de weg te verzekeren en weggebruikers en passagiers te beschermen, zoals vermeld in artikel 2, lid 1 onder a. en b. van de Wegenverkeerswet 1994;

dat over het te nemen verkeersbesluit overleg is geweest met de politie Eenheid Zeeland West-Brabant, Stafdistrict De Markiezaten en deze schriftelijk op 20 november 2014 heeft gesteld in te stemmen met het te nemen verkeersbesluit;

gelet op de artikelen 2, leden a. en b., 18, lid d. van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

BESLUITEN:

 • 1.
  Voor het gedeelte van de Zeelandweg-Oost, de Kade en de Burgemeester Van Loonstraat (voormalige provinciale weg N257 voor zover gelegen binnen de bebouwde kom) een 30 km zone u in te stellen, door middel van de plaatsing van verkeersbord A1 van bijlage 1 van het RVV 1990, met de aanduiding 30 km zone, zoals is aangegeven op de aangehechte tekening op de volgende locaties: Burgemeester van Loonstraat en Zeelandweg-Oost voorbij de kruising met de Graaf Hendrikstraat, een en ander zoals op de aangehechte tekening is aangegeven;
 • 2.
  Verkeersbord A2 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de aanduiding: einde 30 km zone te plaatsen op de volgende locaties: Burgemeester Van Loonstraat en Zeelandweg-Oost voorbij de kruising met de Graaf Hendrikstraat, een en ander zoals op de aangehechte tekening is aangegeven;
 • 3.
  Verkeersbord E 1 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de aanduiding: parkeerverbod te plaatsen op de locaties zoals op de aangehechte situatietekening is aangegeven.
 • 4.
  Verkeersbord G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de aanduiding: verplicht fietspad te plaatsen ter hoogte van de kruising met de Fabrieksdijk en ter hoogte van de kruising met de Westhavendijk, een en ander zoals op de aangehechte tekening is aangegeven;
 • 5.
  Verkeersbord G12 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de aanduiding: einde verplicht fietspad te plaatsen nabij de inrit van het pand Zeelandweg-Oost 3, een en ander zoals op de aangehechte tekening is aangegeven;
 • 6.
  Verkeersbord L2 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de aanduiding: voetgangersoversteekplaats te plaatsen op de volgende locaties: Kade en Fabrieksdijk, een en ander zoals op de aangehechte tekening is aangegeven;
 • 7.
  Fietssymbolen aan te brengen op de fietsstroken op het weggedeelte nabij de ingang bij het pand Zeelandweg-Oost 3 en op het weggedeelte van de Kade tot aan de kruising met de Kaaistraat;
 • 8.
  Verkeersbord B5 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de aanduiding: voorrangskruispunt zijweg rechts, te plaatsen in de Molenweg, alsmede aanduidingsbord OB712 (met rechtsafbuiging en rechts streepje) nabij de kruising met de Burgemeester Van Loonstraat zoals aangegeven op de aangehechte tekening is aangegeven.
 • 9.
  Verkeersbord B4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de aanduiding: voorrangskruispunt zijweg links te plaatsen alsmede aanduidingsbord OB12 (met linksafbuiging en links streepje), op de Franseweg nabij de kruising met de Burgemeester Van Loonstraat, zoals aangegeven op de aangehechte tekening is aangegeven.
 • 10.
  Verkeersbord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 met de aanduiding: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg te plaatsen in de Burgemeester Van Loonstraat, zoals aangegeven op de aangehechte tekening is aangegeven;
 • 11.
  Op het wegdek van de Burgemeester Van Loonstraat nabij de kruising met de Molenweg haaietanden, als bedoeld in artikel 12, onder b VII van het BAWB aan te brengen;
 • 12.
  Alle in het verleden genomen verkeersbesluiten tot plaatsing van verkeersborden (met onderborden) op het tracé Zeelandweg-Oost (gedeeltelijk), Kade en de Burgemeester van Loonstraat in te trekken;
 • 13.
  Te bepalen, dat het verkeersbesluit in werking treedt een dag na publicatie.

Steenbergen, 2 december 2014.

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

De locosecretaris De burgemeester

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos

Bezwaar

Tegen dit verkeersbesluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. De termijn voor het indienen van het

bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de datum van bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van de naam, adres, woonplaats handtekening van de bezwaarmaker. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van een dagtekening. Daarnaast dient in het bezwaarschrift te worden verwezen naar het omstreden besluit en dienen de gronden van het bezwaar te worden vermeld. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien er een spoedeisend belang is dat het verkeersbesluit niet in werking treedt dan dient een verzoek te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.