gemeente Steenbergen | Verleende alcoholvergunning Blauwstraat 68 te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende alcoholvergunning Blauwstraat 68 te Steenbergen

Op 19 oktober 2021 heeft de burgemeester van de gemeente Steenbergen een alcoholvergunning verleend voor de inrichting aan de Blauwstraat 68, 4651 GD te Steenbergen. Deze alcoholvergunning is geregistreerd onder het nummer 2135354.

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het elektronisch Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.