Officiele publicatie

Verleende Drank- en horecawetvergunning Lindenburghlaan 7 te Steenbergen

Op 4 februari 2020 heb ik een ontwerp-beschikking verzonden aan de houder van het restaurant aan de Lindenburghlaan 7 te Steenbergen.

Indienen zienswijze

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een, bij voorkeur schriftelijke, zienswijze indienen. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit de zienswijze is gericht. Ook moet de zienswijze worden voorzien van een datum en handtekening. De zienswijze richt u aan de burgemeester van Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 6 februari 2020

Einde bezwaartermijn: 19 maart 2020