Officiele publicatie

Verleende Drank- en horecawetvergunning Nassaulaan 33 te Steenbergen

Op 9 april 2020 heb ik een Drank- en horecavergunning verleend voor de paracommerciele inrichting Tante Louise aan de Lindenburghlaan 7 te Steenbergen.

Indienen beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda . In het beroepschrift moet u

vermelden uw naam, adres, handtekening en de dagtekening, het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Meer informatie over het indienen van een beroepschrift vindt u op www.rechtspraak.nl. Aan het in behandeling nemen van het

beroepschrift zijn kosten (griffierechten) verbonden, waarover de griffier van de rechtbank u nader informeert. Het indienen van het beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als u een spoedeisend belang heeft, dat het besluit niet in werking treedt, kunt u om

een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006,4800 PA Breda). Ook aan dit verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

­

Datum publicatie: 16 april 2020

Einde bezwaartermijn: 22 mei 2020