gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning Sinterklaasintocht te Dinteloord

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning Sinterklaasintocht te Dinteloord

Op 3 november 2021 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het houden van de Sinterklaas intocht Dinteloord op 20 november 2021 van 13.00 uur tot 16.30 uur in de binnenstad van de kern Dinteloord.

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het elektronisch Gemeenteblad. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Steenbergen (https://gemeentewinkel.gemeente-steenbergen.nl/producten/bezwaarschrift_indienen). U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90110, 4800 RA te Breda. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

­

Datum publicatie: 3 november 2021

Einde bezwaartermijn: 16 december 2021