gemeente Steenbergen | Verleende omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets

Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat ten behoeve van een bierbrouwerij aan de Dam Busterstraat 12 te Steenbergen, op 18 september 2019 een omgevingsvergunning, activiteit beperkte milieutoets is verleend.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven, team vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Indien er sprake is van onverwijlde spoed kan, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA BREDA. Voor een voorlopige voorziening zullen door de rechtbak griffierechten (kosten) in rekening worden gebracht.

Einde bezwaar: 31-10-2019

Datum publicatie: 26-09-2019