Officiele publicatie

Verleende stookontheffing

Op 1 november 2018 hebben wij een stookontheffing verleend voor het stoken van ziek/besmet hout op een perceel gelegen aan de Kruislandsedijk 13 te Steenbergen. Het betreft het stoken van 10.000 bomen in de periode tussen 2 en 16 november 2018. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18004574.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 1 november 2018 

Einde bezwaartermijn 14 december 2018