gemeente Steenbergen | Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Steenbergen 2023

Officiele publicatie

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Steenbergen 2023

De raad van de gemeente Steenbergen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 december 2022

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Steenbergen 2023

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor belastingaanslagen forensenbelasting, toeristenbelasting, marktgeld, reclamebelasting en lijkbezorgingsrechten.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Bij leges verleent de gemeente alleen kwijtschelding voor leges die geheven worden op basis van de artikelen 1.15.3 en 1.15.4 van de tarieventabel behorende bij de ‘Verordening leges Steenbergen 2023’.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

1.

Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

2.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

  • a.
    € 2.000 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,
  • b.
    75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en
  • c.
    90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Intrekking oude regeling

Het ‘Besluit tot eerste wijziging kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2013’, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 25 april 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Steenbergen 2023’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2023,
de griffier, de voorzitter,
R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA