gemeente Steenbergen | Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2024.

Officiele publicatie

Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2024

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023;

Gelet op:

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2024.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

b.

algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

c.

asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

d.

begraafplaats:

 • de algemene begraafplaats aan de Krommeweg te Steenbergen,
 • de begraafplaatsen aan het Zuideinde en de Steenbergseweg te Dinteloord;
e.

graf: een zandgraf of een keldergraf;

f.

grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

g.

particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.
  het doen begraven en begraven houden van lijken;
 • 2.
  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
 • 3.
  het doen verstrooien van as;
h.

particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.
  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
 • 2.
  het doen verstrooien van as;
 • 3.
  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
i.

urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

j.

verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

1.

het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

2.

het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder of vader in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1.

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2.

Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

1.

Met betrekking tot de rechten genoemd in artikel 1 en artikel 4 van de tarieventabel is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2.

Met betrekking tot de rechten genoemd in artikel 2 en artikel 3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Betalingstermijnen

1.

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht en inwerkingtreding

1.

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2023’, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

4.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2024’

Steenbergen, 14 december 2023,
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA

Bijlage TARIEVENTABEL

behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingrechten Steenbergen 2024’

Artikel 1 Begraafrecht

1.1

Voor het begraven van een lijk in een particulier of algemeen graf van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 474

1.2

Voor het begraven van een lijk in een particulier of algemeen graf van een persoon tot 12 jaar

€ 343

1.3

Voor het begraven van een asbus of urn in een particulier of algemeen urnengraf

€ 474

1.4

Voor het begraven van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken in een particulier of algemeen graf

€ 268

1.5

Voor het plaatsen van een asbus of urn in een particuliere urnennis

€ 319

1.6

Voor het bijplaatsen van een asbus of urn in een bestaand particulier urnengraf of in een bestaande particuliere urnennis

€ 319

1.7

Voor het bijplaatsen van een asbus of urn in een bestaand particulier graf

€ 220

1.8

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 1.1 tot en met 1.6. verhoogd met 50%

1.9

Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren buiten de gewone tijd van begraven en bijzetten genoemd in artikel 10, lid 1 van de ‘Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Steenbergen 2019’

Artikel 2 Grafrecht

Het recht voor het doen begraven en begraven houden van een lijk of asbus en/of urn bedraagt:

2.1

Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 403

2.2

Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een persoon tot 12 jaar

€ 202

2.3

Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 100

2.4

Per particulier graf voor een periode van 20 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 530

2.5

Per particulier graf voor een periode van 20 jaar van een persoon tot 12 jaar

€ 265

2.6

Per particulier graf voor een periode van 20 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 132

2.7

Per particulier graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.4 genoemde periode

€ 403

2.8

Per particulier graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.4 genoemde periode

€ 202

2.9

Per particulier graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.5 genoemde periode

€ 202

2.10

Per particulier graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.5 genoemde periode

€ 100

2.11

Per particulier graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.6 genoemde periode

€ 100

2.12

Per particulier graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.6 genoemde periode

€ 51

2.13

Per algemeen urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 278

2.14

Per particulier urnengraf of particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 427

2.15

Per particulier urnengraf of particuliere urnennis voor een periode 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.14 genoemde periode

€ 278

2.16

Per particulier urnengraf of particuliere urnennis voor een periode 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 2.14 genoemde periode

€ 139

Artikel 3 Onderhoud

Voor het algemeen beheer en onderhoud vanwege de gemeente bedraagt het recht:

3.1

Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 796

3.2

Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een persoon tot 12 jaar

€ 399

3.3

Per algemeen graf voor een periode van 10 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 199

3.4

Per particulier graf voor een periode van 20 jaar van een persoon van 12 jaar en ouder

€ 1.430

3.5

Per particulier graf voor een periode van 20 jaar van een persoon tot 12 jaar

€ 715

3.6

Per particulier graf voor een periode van 20 jaar van een vrucht van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

€ 357

3.7

Per particulier graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.4. genoemde periode

€ 796

3.8

Per particulier graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.4. genoemde periode

€ 411

3.9

Per particulier graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.5 genoemde periode

€ 399

3.10

Per particulier graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.5 genoemde periode

€ 205

3.11

Per particulier graf voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.6 genoemde periode

€ 199

3.12

Per particulier graf voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.6 genoemde periode

€ 102

3.13

Per algemeen urnengraf voor een periode van 10 jaar

€ 796

3.14

Per particulier urnengraf of particuliere urnennis voor een periode van 20 jaar

€ 1.430

3.15

Per particulier urnengraf of particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.14 genoemde periode

€ 796

3.16

Per particulier urnengraf of particuliere urnennis voor een periode van 5 jaar uitsluitend zijnde de verlenging van de onder 3.14 genoemde periode

€ 411

Artikel 4 Opgraven, ruimen, verstrooien

4.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

€ 1.000

4.2

Voor het na het opgraven weer begraven in een ander particulier of algemeen graf wordt geheven

€ 1.474

4.3.

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

4.3.1

uit een particulier of algemeen graf of uit een particulier of algemeen urnengraf

€ 237

4.3.2

uit een particuliere urnennis

€ 119

4.4.

Voor het ruimen van een particulier of algemeen graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€ 562

4.5.

Voor het verstrooien van as wordt geheven

4.5.1

Verstrooiing op maandag tot en met vrijdag

€ 158

4.5.2

Verstrooiing op zaterdag

€ 278

4.6.

Verwijderen en afvoeren van grafbedekking

€ 175

Steenbergen, 14 december 2023

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA