gemeente Steenbergen | Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2022, gelet op artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;

besluit

vast te stellen de ‘Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenbergen’;

Artikel 1. Toepassing

Deze verordening is van toepassing op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 4:126 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Heffen recht

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van €500,- geheven.

Artikel 3. Aanvraag

1.

De aanvraag wordt middels een gemeentelijk (digitaal) formulier ingediend.

2.

De aanvraag omvat in ieder geval de volgende onderdelen:

 • a.
  een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis;
 • b.
  een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan;
 • c.
  als het schade betreft wegens winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover van toepassing de drie daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting;
 • d.
  als het schade betreft wegens gederfde huurinkomsten: een afschrift van de huurovereenkomst of gebruiksovereenkomst en een eigendomsakte.

Artikel 4. Adviescommissie

1.

Het bestuursorgaan wint slechts advies in bij een adviescommissie voor zover dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om op de aanvraag te kunnen besluiten.

2.

Het bestuursorgaan wint in ieder geval geen advies in bij een adviescommissie:

 • a.
  als zich kennelijk een weigeringsgrond voordoet als bedoeld in artikel 4:126 tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;
 • b.
  als de schade kennelijk niet kan worden toegerekend aan een door het bestuursorgaan genomen besluit of verrichte handeling.
3.

Een adviescommissie bestaat uit één of meer deskundigen:

 • a.
  die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van enig bestuursorgaan van de gemeente Steenbergen;
 • b.
  die niet betrokken zijn bij de schadeveroorzakende gebeurtenis waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 5. Procedure

1.

Het bestuursorgaan besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, wanneer er geen advies wordt ingewonnen bij een adviescommissie, met inachtneming dat:

 • a.
  het bestuursorgaan het besluit eenmaal voor ten hoogste 8 weken kan verdagen;
 • b.
  de aanvrager en de (derde)belanghebbenden worden geïnformeerd.
2.

Het bestuursorgaan besluit binnen 6 maanden na ontvangst van de aanvraag, wanneer er advies wordt ingewonnen bij een adviescommissie, met inachtneming dat:

 • a.
  het bestuursorgaan het besluit eenmaal voor ten hoogste 6 maanden kanverdagen;
 • b.
  de aanvrager en de (derde)belanghebbenden worden geïnformeerd.

Artikel 6. Uitbetaling

1.

Bij toewijzing van een aanvraag, wordt de toegewezen schadevergoeding en het heffingsbedrag betaald bij het onherroepelijk worden van het besluit op de aanvraag.

2.

Bij afwijzing van een aanvraag wordt het heffingsbedrag niet terugbetaald.

Artikel 7. Inwerkingtreding

1.

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenbergen’ en treedt tegelijk in werking met de ‘Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)’.

2.

De ‘Procedureverordening 2008 voor advisering en tegemoetkoming in planschade gemeente Steenbergen’ vervalt na inwerkingtreding van deze verordening, het een en ander met inachtneming van artikel 8 van deze verordening.

Artikel 8. Overgangsrecht

1.

Een aanvraag, ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening, wordt afgehandeld conform de ‘Procedureverordening 2008 voor advisering en tegemoetkoming in planschade gemeente Steenbergen’.

2.

Een aanvraag, ingediend na de inwerkingtreding van deze verordening, wordt afgehandeld conform deze verordening, dat wil zeggen de ‘Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenbergen’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 februari 2022.
Steenbergen, 24 februari 2022
de raad voornoemd,
de griffier, de burgemeester,
R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA