gemeente Steenbergen | Verordening Starterslening 2014 gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Verordening Starterslening 2014 gemeente Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend:

dat de gemeenteraad op 10 juli 2014 de Verordening Starterslening 2014 gemeente Steenbergen heeft vastgesteld en de verordening Starterslening vastgesteld in de raadsvergadering van 30 mei 2013 heeft ingetrokken.

De verordening voorziet in een regeling waarbij de gemeente aan starters op de koopwoningmarkt, zijnde personen die voor de eerste maal een eigen woning kopen, tegen gunstige condities een aanvullende hypotheeklening verstrekt. In de verordening staan de voorwaarden opgenomen waaronder een starterslening kan worden verstrekt. De verordening is in zijn geheel gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de in 2013 vastgestelde verordening. Om te stimuleren dat ook oudere vervallen woningen in de bestaande woningvoorraad kunnen worden aangekocht is de regel uit de oude verordening “dat voor verbeterkosten bij bestaande bouw voor de bepaling van de hoogte van de starterslening maximaal 5% van de koopprijs van de woningen mag worden meegenomen “ komen te vervallen.

Steenbergen 10 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen

Namens dezen,

Drs. M. Meulblok

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening