gemeente Steenbergen | Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Steenbergen

Officiele publicatie

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2022

Gelet op:

Artikel 18.20, derde lid en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet en artikel 149 van de Gemeentewet

Besluit:

vast te stellen de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Steenbergen

Artikel 1. Definities

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt onder betrokken wetten verstaan: Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

1.

Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

2.

De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.
    de dienstverlening;
  • b.
    de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;
  • c.
    de financiën.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

1.

Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de actuele kwaliteitscriteria van toepassing die in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zijn inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

2.

Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de raad.

3.

Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

Artikel 6. Intrekking oude regeling

De Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Steenbergen wordt ingetrokken op het moment dat de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Steenbergen in werking treedt.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

1.

Deze verordening treedt tegelijk in werking met de ‘Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)’.

2.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Steenbergen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 februari 2022.
Steenbergen, 24 februari 2022
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter
R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA