Officiele publicatie

Vervangingsregeling Algemeen Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Gelet op artikel 6 van de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016;

B E S L U I T :

Vast te stellen de volgende:

Artikel 1 Vervanging Algemeen Directeur

  • 1.
    De regionaal commandant brandweer dhr. D. Kransen aan te wijzen als directe plaatsvervanger van de Algemeen Directeur indien deze niet beschikbaar is.
  • 2.
    De plaatsvervangende regionaal commandant brandweer dhr. G.J. Verhoeven aan te wijzen als de plaatsvervanger van de Algemeen Directeur indien zowel de Algemeen Directeur als de directe plaatsvervanger als bedoeld in het eerste lid niet beschikbaar zijn.

Artikel 2 Bevoegdheden

Degene die op grond van artikel 1 de Algemeen Directeur vervangt en zijn functie waarneemt heeft op dat moment de bevoegdheden die aan de functie zijn verbonden.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus besloten op 26 april 2018,
M.T.C. van Lieshout
Algemeen Directeur