gemeente Steenbergen | Voorbereidingsbesluit buitengebied Steenbergen

Officiele publicatie

Voorbereidingsbesluit buitengebied Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken gelet op artikel 3.7, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad op 1 maart 2012 heeft besloten een planherziening voor het buitengebied Steenbergen voor te bereiden. Het voorbereidingsbesluit wordt genomen om in het buitengebied van Steenbergen ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Het betreft het voorkomen van het bouwen/aanleggen van sleufsilo’s, mestsilo’s, voedersilo’s, (folie) bassins, mestbassins, mestplaten, erfverhardingen, waterbassins, paardenbakken en soortgelijke bouwwerken/voorzieningen buiten het bouwblok.

Het besluit treedt in werking op 5 maart 2012.

Vanaf 5 maart 2012 liggen het raadsbesluit en de betreffende stukken voor iedereen ter inzage liggen bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1, oop maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur.

Het voorbereidingsbesluit kunt u ook raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.gemeente-steenbergen.nl.

Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.