Officiele publicatie

Voorbereidingsbesluit buitengebied Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken gelet op artikel 3.7, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 27 mei 2010 heeft besloten een planherziening voor het gehele buitengebied Steenbergen voor te bereiden.

Het voorbereidingsbesluit is genomen om in het buitengebied van Steenbergen ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Het betreft het voorkomen van het bouwen/aanleggen van sleufsilo’s, mestsilo’s, voedersilo’s, (folie)bassins, mestbassins, mestplaten, erfverhardingen, waterbassins, paardenbakken en soortgelijke bouwwerken/voorzieningen buiten het bouwblok.

Het besluit treedt in werking op 7 juni 2010.

Het raadsbesluit en de betreffende stukken liggen vanaf 7 juni 2010 voor iedereen terinzageliggen bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1, op maandag t/m donderdag van 09.00−13.00 uur en op vrijdag van 09.00−12.00 uur. Het voorbereidingsbesluit kunt u ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.gemeente-steenbergen.nl.

Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.