gemeente Steenbergen | Voorbereidingsbesluit plan Herengoed Kruisland

Officiele publicatie

Voorbereidingsbesluit plan Herengoed Kruisland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken gelet op artikel 3.7 eerste lid Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de raad op 23 april 2009 heeft besloten om een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen voor te bereiden voor woningbouw op het plan Herengoed Kruisland, zoals op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven (kadastraal bekend gemeente Steenbergen, 02 Kruisland, sectie AB nrs. 363, 365 ged., 661, 662 en sectie K nrs. 3313 en 3314).

Het besluit treedt in werking op 9 mei 2009.

Vanaf 11 mei 2009 liggen het raadsbesluit en de betreffende stukken voor iedereen ter inzage liggen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag t/m donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur.

Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.