Officiele publicatie

Westvoorstraat 4 en 6 te Dinteloord (ontwerpbesluit omgevingsvergunning ZK14000783)

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van artikel 2.1, 2.10 en 2.13 van de Wabo een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘brandveilig gebruik’ te verlenen voor het treffen van maatregelen ten behoeve van de brandveiligheid en het brandveilig in gebruik nemen van Restaurant Thuis gelegen aan de Westvoorstraat 4 en 6 te Dinteloord.

Ter inzage legging ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking (met bijbehorende stukken) ligt met ingang van 4 december 2014, gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis en is digitaal te raadplegen op de website www.gemeente-steenbergen.nl.

Indienden zienswijze

Tegen de ontwerpbeschikking kan binnen zes weken vanaf de datum van de ter inzage legging, door een ieder, schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen, postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Om uw mondelinge zienswijze in te dienen kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers van de afdeling Publiekszaken (0167) 543424.