Officiele publicatie

Wijziging 0mgevingsvergunning nabij 't Halstersch Laag te Steenbergen

Op 16 april 2020 hebben wij een omgevingsvergunning (gewijzigd) activiteit ‘Bouwen’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend voor het aanleggen van een fietspad met kunstwerken nabij 't Halstersch Laag, Oudlandsedijk ong., kadastraal bekend onder sectie AC nummer 77 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19002905.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 16 april 2020 

Einde bezwaartermijn 28 mei 2020