Officiele publicatie

Wijziging CAR-UWO (DB 14-09-2015)

Vergadering Dagelijks Bestuur WVS-groep dd. 14 september 2015

Agendapunt : 11

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 10 en 11/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 8 september 2015

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij twee voorstellen tot aanpassing van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft:

  • -
    de circulaire dd. 13 juli 2015 met het kenmerk ECWGO/ U201501192 inzake de toekenning van eenmalige uitkeringen aan ambtenaren in oktober 2015 en in juli 2016 ten gevolge van de vrijval van (werkgevers) pensioenpremie, en
  • -
    de circulaire dd. 7 september 2015 met het kenmerk ECWGO/ U201501380 inzake de toevoeging van artikel 1:2c in verband met de afspraken over ambtenaren die een aanstelling krijgen op grond van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten (ingangsdatum: 1 september 2015).

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen noemenswaardige financiële gevolgen voor WVS-groep.

De circulaires en de voorgestelde aanpassingen in de CAR-UWO liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de bovengenoemde aanpassingen in de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de voorgestelde ingangsdata.

Hoogachtend,

Beslissing Dagelijks B estuur dd. 14 september 2015 :

Akkoord, conform voorstel.