Officiele publicatie

Wijziging mandaatbesluit

Burgemeester en wethouders van Steenbergen:

In behandeling genomen d.d.

Overwegende dat

Gelet op

Besluiten:

Wijziging van de mandaatlijst behorende bij het Mandaatbesluit 2014 dat bij collegebesluit van 8 april 2014 is vastgesteld, inhoudende de navolgende toevoeging:

Onder afdeling Beleid, maatschappelijke ontwikkeling:

Onderwerp

Wettelijke grondslag

Oorspronkelijk bevoegd orgaan

Voorwaarden

Mandaat aan

Onder-mandaat

Besluiten ingevolge de Jeugdwet, alsmede de afdoening en ondertekening van aangelegenheden verband houdende met de uitvoering van de Jeugdwet

Jeugdwet

B&W

Afdelingshoofd

Ja

II

Dit besluit treedt, na bekendmaking, in werking op 1 januari 2015.

Steenbergen,

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De locosecretaris, De burgemeester,

R.A.J.M. Bogers, J.A.M. Vos