gemeente Steenbergen | Wijziging maximale parkeerduur blauwe zone en inkorten laad- en lostijd binnenstad Steenbergen

Officiele publicatie

Wijziging maximale parkeerduur blauwe zone en inkorten laad- en lostijd binnenstad Steenbergen

Afdeling Beheer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende dat, Retail Platform Steenbergen een verzoek heeft ingediend om een aantal parkeerzaken in de binnenstad van Steenbergen te herzien;

dat zij graag zien dat de maximale parkeerduur in de blauwe zone wordt verruimd naar 2 uur en dat de raamtijd voor laden en lossen wordt aangepast naar uiterlijk 10:30 uur;

dat ingevolge artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit en voorts op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen;

dat de Kaaistraat en Grote Kerkstraat erftoegangswegen zijn;

dat de wegen deel uitmaken van het centrum van Steenbergen;

dat de parkeerdruk hoog is in de Kaaistraat en Grote Kerkstraat;

dat RPS het signaal heeft ontvangen dat het winkelend publiek de maximale parkeerduur binnen de blauwe zone niet toereikend vindt;

dat het in het belang van de ondernemers en het winkelend publiek gunstig is de maximale parkeerduur te verruimen naar maximaal 2 uur;

dat een aantal parkeerhavens gereserveerd zijn ten behoeve van het laden en lossen;

dat deze parkeerhavens momenteel een raamtijd hebben van 06:00 tot 13:00 uur;

dat binnen deze raamtijd geen regulier verkeer mag parkeren op deze vakken, enkel om te laden en te lossen;

dat dit een verhoging van de parkeerdruk oplevert in het centrum;

dat het inkorten van deze raamtijd een goede oplossing biedt om de parkeerdruk in het centrum te verlagen;

dat het gezien alle voorgaande overwegingen wenselijk is de maximale parkeerduur binnen de blauwe zone te verruimen naar 2 uur;

dat het gezien alle voorgaande overwegingen wenselijk is de raamtijd voor het laden en lossen in te korten naar 10:30 uur;

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregelen uitgevoerd kunnen worden middels het aanpassen van de zoneborden en onderborden conform bijgevoegde tekening;

dat het belang van de ondernemers en het winkelend publiek zwaarder wegen dan de afspraken die al eerder gemaakt zijn met RPS;

dat de Kaaistraat en de Grote Kerkstraat gelegen zijn binnen de grenzen van gemeente Steenbergen;

dat gemeente Steenbergen wegbeheerder is van bovengenoemde wegen;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politiedistrict De Markiezaten. Hij bracht hierover een positief advies uit op 29 maart 2016;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

besluiten:

  • 1.
    Het verruimen van de parkeerduur in de blauwe zone van het centrum van Steenbergen naar maximaal 2 uur middels het aanpassen van de zoneborden, conform bijgesloten tekening;
  • 2.
    Het inkorten van de raamtijd voor laden en lossen middels het aanpassen van de onderborden op de laad- en loshavens naar: “van 06:00 tot 10:30 uur m.u.v. zondag”, conform bijgesloten tekening;
  • 3.
    Dit besluit in werking treedt na de dag van publicatie in de Staatscourant.

Steenbergen, 5 april 2016

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco-secretaris, de burgemeester

R.A.J.M. Bogers R.P. van den Belt

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of  burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen(Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.