Officiele publicatie

Wijziging op de verordening op de werkgeverscommissie

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van De werkgeverscommissie d.d. 14 november 2018

Gelet op:

Artikel 83 van de gemeentewet

besluit:

De verordening op de werkgeverscommissie als volgt te wijzigen:

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

1. De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden die afkomstig zijn uit verschillende fracties in de raad. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter.

2. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

3. Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het

ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

b. indien het lid af treedt als lid van de raad;

c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van

de werkgeverscommissie te vervullen.

4. De voorzitter van de raad is gevraagd en ongevraagd adviseur van de werkgeverscommissie. Hij kan verzoeken om een vergadering van de commissie bij te wonen en de commissie kan de voorzitter van de raad uitnodigen de vergadering bij te wonen. Dit kan beargumenteerd geweigerd worden.

Steenbergen,
De raad voornoemd,
de griffier de voorzitter
drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA