gemeente Steenbergen | WijzigingCAR-UWO(DB29-02-2016)

Officiele publicatie

WijzigingCAR-UWO(DB29-02-2016)

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 29 februari 2016

Agendapunt : 5

Onderwerp : voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO Kenmerk : 1 t/m 3/24 F

Adviesbestuurssecretariaat: Datum: 23 februari 2016

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij voorstellen tot aanpassing van de Collectieve Arbeids- voorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft:

  • -
    de circulaire dd. 29 januari 2016 met het kenmerk ECWGO/U201600078 inzake de aanpassing van de verplaatsingskostenregeling verhuis- plichtige ambtenaren (ingangsdatum: 1 januari 2016);
  • -
    de circulaire dd. 19 februari 2016 met het kenmerk ECWGO/U2016

00259 inzake de in werking treding van de Wet flexibel werken en de

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (ingangsdatum: 1 januari

2016);

-de circulaire dd. 22 februari 2016 met het kenmerk ECWGO/U2016

00266 inzake enkele technische wijzigingen in de CAR-UWO (ingangs- datum: 1 april 2016).

Over de bedoelde aanpassingen is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS-groep. De circulaires en de voorgestelde aanpassingen in de CAR-UWO liggen voor u

op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de bovengenoemde

aanpassingen in de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de voorgestelde ingangsdatum.

Hoogachtend,

Be s l i s s ing D a g e l i j k s B e s t u ur

dd. 2 9 febr u a ri 2 0 1 6:

A k k oord, c on f orm v oorstel.

pagina 2 van 2